Wetgeving

Art. 37bis Wegverkeerswet: Andere stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden

Artikel 37bis Wegverkeerswet bepaalt:

§ 1. Wordt gestraft met een geldboete van 200 euro tot 2.000 euro :

 hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt, of een bestuurder begeleidt met het oog op scholing, wanneer de speekselanalyse bedoeld in artikel 62ter,§1, of de bloedanalyse bedoeld in artikel 63,§2 de aanwezigheid in het organisme aantoont van minstens een van de volgende stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden :

 • Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)
 • Amfetamine
 • Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA)
 • Morfine of 6-acetylmorfine
 • Cocaïne of benzoylecgonine

en waarvan het gehalte gelijk is aan of hoger dan het gehalte bepaald in artikel 62ter,§1, voor de speekselanalyse en in artikel 63,§2, voor de bloedanalyse;

 hij die een persoon die duidelijke tekenen vertoont van invloed als gevolg van gebruik van één van de stoffen bedoeld in 1° van deze paragraaf, aanzet of uitdaagt tot het besturen van een voertuig of een rijdier of tot het begeleiden met het oog op de scholing;

 hij die aan een persoon die duidelijke tekenen vertoont van invloed als gevolg van gebruik van één van de stoffen bedoeld in 1° van deze paragraaf, een voertuig toevertrouwt om het te besturen of om te begeleiden met het oog op de scholing of een rijdier toevertrouwt;

 hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing gedurende de tijd dat dit hem krachtens artikel 61ter,§1 en §2, verboden is;

 hij die, zonder wettige reden, geweigerd heeft zich te onderwerpen :

 • aan de speekseltest bedoeld inartikel 61bis,§2, 2°,
 • aan de speekselanalyse bedoeld in 62ter,§1 of aan de bloedproef bedoeld in artikel 63, §2 ;

 hij die het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs waarvan hij houder is, in het geval bedoeld in artikel 61quater, niet heeft afgegeven, of het ingehouden voertuig of rijdier heeft bestuurd.

§ 2. Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van 400 euro tot 5.000 euro of met een van die straffen alleen, en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of voorgoed wordt gestraft hij die, na een veroordeling met toepassing van een bepaling van § 1 of van artikel 34, §2 of artikel 35, deze bepaling binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan opnieuw overtreedt. In geval van een nieuwe herhaling binnen de drie jaar na de tweede veroordeling kunnen de hierboven bepaalde gevangenisstraffen en geldboetes worden verdubbeld.

Wie kan worden onderworpen aan een drugstest?

Aan de personen zoals vernoemd in artikel 61bis, §1, 1°,2° en 3°. Wegverkeerswet, dit wil zeggen:

 • de vermoedelijke dader van een verkeersongeval of aan ieder die het heeft mede kunnen veroorzaken;
 • aan ieder die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op scholing;
 • aan ieder die op het punt staat om op een openbare plaats een voertuig of een rijdier te besturen of op het punt staat een bestuurder te begeleiden met het oog op scholing. 

 

Weigering test af te leggen?

Hij die zonder wettige reden weigert één van de testen af te leggen zoals een speekseltest (art. 61bis,§2,2°), een speekselanalyse, of een bloedproef wordt ook bestraft met een geldboete van 200 tot 2000 euro (x opdeciemen, zijnde x 8) zoals beschreven in art. 37bis Wegverkeerswet.

Wie betaalt de tests?

 • Bovendien is het belangrijk om weten dat de kosten van de speekseltest ten laste worden gelegd van de onderzochte persoon indien de overtreding bepaald in artikel 37bis, §1, 1° door middel van een speeksel- of bloedanalyse bewezen is.   
 • De kosten van de speekselanalyse vallen ook ten laste van de onderzochte persoon wanneer de overtreding zoals bepaald in art. 37bis, §1,1° bewezen is.
 • Ook de kosten van het nemen van een bloedstaal en bloedanalyse worden ten laste gelegd van de onderzochte personen indien de overtredingen in artikelen 34,§2, 1° en 37bis, §1, 1° bewezen zijn. 

Bereken je boete

Bereken uw boete
Imke Vervaet

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Dinsdag 08 Februari 2022

1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Uit een onderzoek van VIAS blijkt dat 6% van de Belgische bestuurders minstens 1x per maand met de auto rijdt nadat hij of zij lachgas heeft gebruikt. Bij jonge bestuurders ligt dit percentage zelfs een stuk hoger. Lachgas is dan wel niet detecteerbaar door een test, maar het heeft wel een grote invloed op de rijvaardigheid en verkeersveiligheid.

Lees meer
 Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Maandag 07 Februari 2022

Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Sinds 2022 zien de onmiddellijke inningen, ook wel beter bekend als de ‘boetebrief’ er in België anders uit. Met deze wijziging was het de bedoeling om de onmiddellijke inningen moderner, duidelijker en beter aangepast aan de overtreder te maken. Het doel was om ervoor te zorgen dat het voor de overtreder eenvoudiger en sneller is om de brief te lezen en de boete te betalen.

Lees meer
 De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

Dinsdag 14 December 2021

De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

De verruiming van de GAS-Wet geeft gemeenten de mogelijkheid om voortaan ook beperkte snelheidsovertredingen binnen het eigen grondgebied te bestraffen met een administratieve sanctie. Vijf gemeenten sloten meteen een contract met een aantal privébedrijven om binnen deze nieuwe bevoegdheid trajectcontroles op hun grondgebied te voorzien. Een beperkte investering voor de lokale overheid dus, die als kleine speler logischerwijs het comparatief voordeel verliest. Het idee dat verkeersboetes het voorwerp uitmaken van een particulier verdienmodel, beroerde de gemoederen en lokte bij experts en menig politicus verontwaardiging uit. Los van de politieke bezorgdheden, moet ook vanuit juridisch oogpunt met de grootste omzichtigheid naar een dergelijk samenwerking gekeken worden.

Lees meer
close menu 1u