Algemene voorwaarden 

1. Toepassingsgebied en voorwerp van de opdracht

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie die geleverd is door Intolaw Advocaten, haar vennoten, medewerkers, stagiairs en alle personen die werken voor of in samenwerking met het kantoor. Dit behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, waarbij de algemene voorwaarden dan slechts van toepassing zijn voor zover zij niet afwijken van hetgeen in de overeenkomst werd bepaald.

De diensten die Intolaw Advocaten aanbiedt zijn onder meer de volgende: juridische adviesverlening, geschillenbeslechting, opmaak en negotiëren contracten, bemiddeling, strategiebepaling en bijstand in allerhande procedures en zulks in diverse expertisedomeinen. Een cliënt die contracteert met een bepaalde advocaat van Intolaw Advocaten kan met eenieder van de advocaten die deel uitmaken van Intolaw Advocaten in contact worden gesteld ter behandeling van zijn of haar dossier, zonder dat de cliënt zich kan verzetten tegen deze beslissing. Naast de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat Intolaw Advocaten voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere (buitenlandse) advocaten voor de uitvoering van haar opdracht.

Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de Intolaw Advocaten

Intolaw Advocaten doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt. De kosten desbetreffend worden tegen kostprijs doorgerekend aan de cliënt.

2. Juridische informatieplicht

Het WER legt advocaten de verplichting op bepaalde informatie te verstrekken. Intolaw Advocaten benadrukt dat cliënten uitdrukkelijk kennis moeten nemen van deze algemene voorwaarden.De reglementen waaraan de advocaten onderworpen zijn, treft de cliënt aan op de website van de Orde van Vlaamse Balies (http://www.advocaat.be).

Intolaw Advocaten is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0833.751.226 (RPR Gent). De advocaten zijn lid van de Orde van Advocaten bij de respectieve balies te Gent, Antwerpen en Brussel.

Intolaw Advocaten heeft via voormelde Orde van Advocaten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven ter dekking van de eventuele beroepsaansprakelijkheid van Intolaw Advocaten, haar vennoten, medewerkers en/of stagiairs, verbonden aan Intolaw Advocaten bij resp.:

  • Balie Gent:  MS Amlin Insurance SE via makelaar Vanbreda Risk & Benefits met als adres Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen);
  • Balie Antwerpen: MS Amlin Insurance SE via makelaar Vanbreda Risk & Benefits met als adres Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen);
  • Balie Brussel: SA ETHIAS (Rue des Croisiers, 24 à 4000 Liège) via makelaar Marsh (Avenue Herrmann-Debroux, 2 à 1160 Auderghem).

De waarborg van deze verzekeringsovereenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerde advocaten uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor.

De advocaten van Intolaw Advocaten beperken hun aansprakelijkheid tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in geval van schadegeval zal uitkeren (max. 1.250.000 EUR). Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen zijn de advocaten van Intolaw Advocaten niet aansprakelijk voor de prestaties verricht door derden op wie zij beroep doen tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in een schadegeval zal uitkeren. Voor de franchise en eventueel hogere schade wijzen zij de aansprakelijkheid af. Een cliënt kan op eerste verzoek een afschrift van de polis bekomen.

3. Vraag tot informatie of klacht

Intolaw Advocaten is te bereiken op:

Indien een cliënt een klacht heeft kan hij of zij deze in eerste instantie rechtstreeks indienen of informatie verkrijgen bij Intolaw Advocaten op de voormelde coördinaten.

Aanvragen of klachten kunnen ook worden ingediend bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA), de gekwalificeerde entiteit bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten. Klachten worden bij voorkeur online ingediend aan de hand van het elektronische klachtenformulier beschikbaar op http://oca.ligeca.be/nl/. Via deze link kunnen aanvullende gegevens van de OCA worden geraadpleegd. De OCA is gevestigd in de Staatsbladsstraat 8 te 1000 Brussel.

4. Medewerking/verplichtingen van de cliënt

Intolaw Advocaten informeert de cliënt stipt over de uitvoering van haar opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.

Alle nuttige informatie en overtuigingsstukken die in het belang van de zaak zijn, dienen stipt en gedurende de gehele duur  van de opdracht overgemaakt te worden aan de advocaat die met de opdracht belast is. Indien de cliënt voor de betaling van de honoraria van Intolaw Advocaten beroept doet op een rechtsbijstandverzekering, draagt de cliënt de verantwoordelijkheid om de coördinaten van de betreffende verzekeringsmaatschappij, de polisvoorwaarden en alle noodzakelijke informatie te bezorgen zodat Intolaw Advocaten kan nagaan of en in welke mate tussenkomst in de honoraria voorzien is. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en waarheidsgetrouwheid van de informatie en van de aangeleverde stukken en overgemaakte informatie. Indien de cliënt de volledige medewerking niet verleent overeenkomstig de afspraken, dan behoudt Intolaw Advocaten zich het recht voor om de samenwerking stop te zetten.

5. Kosten en ereloon

De behandeling van de zaak geeft aanleiding tot ereloon/honoraria (5.1), kosten (5.2) en in voorkomend geval voorschotten (5.3). Deze bedragen moeten worden betaald volgens vastgestelde procedures (5.3).

Ingeval Intolaw Advocaten gehouden zou zijn enige som aan de cliënt (terug) te betalen, gelden bij enige tekortkomingen voor Intolaw Advocaten dezelfde bepalingen en daaruit voortvloeiende vergoedingen zoals hoger vermeld.

5.1. Ereloon

Het ereloon is de vergoeding voor de door de medewerker van Intolaw Advocaten verrichte diensten, zoals: overleg, telefoongesprekken, afspraken, vergaderingen, deskundige-onderzoek, studie van uw zaak, juridisch onderzoek, voorbereiding van nota's en processtukken, voorbereiding van de terechtzitting, verschijnen ter terechtzitting, pleitnota's, stappen, e-mails, enz.

De advocaat heeft het recht om zelf het ereloon te bepalen. Het ereloon moet begroot worden met bescheidenheid en billijke gelijkmatigheid conform art. 446 ter Ger. W. Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde prestaties en Intolaw Advocaten kiest er voor om een uurtarief te hanteren waarbij het tarief varieert naargelang de specialisatiegraad, de complexiteit, het belang en de hoogdringendheid van de zaak alsook de draagkracht van de cliënt. Het gehanteerde uurtarief varieert van 130 euro tot 250 euro (excl. 21% BTW).

In geval van een complexe zaak, die een grotere verantwoordelijkheid met zich meebrengt of wanneer een bijzonder belangrijk resultaat wordt verwacht, kan het ereloon worden verhoogd met een "succes fee", rekening houdend met het behaalde resultaat, in overeenstemming met het Gerechtelijk Wetboek en de regels die algemeen aanvaard zijn door de Orde van Advocaten.

Intolaw Advocaten vestigt nadrukkelijk de aandacht op het stelsel van de juridische tweedelijnsbijstand. In geval de cliënt geen of weinig bestaansmiddelen heeft, kan deze een beroep doen op een pro-Deoadvocaat. Meer informatie hieromtrent, vindt u terug onder deze link.

5.2. Kosten

5.2.1 Kosten van de advocaat (kantoor)

Intolaw Advocaten wendt een eenmalige dossierkost van € 75,00 (excl. 21% BTW) aan, waarna de volgende tarieven per eenheid (en excl. 21% BTW) worden toegepast:

Fotokopie € 0,25; E-mail € 5,00; Fax € 0,50; Dactylografie per pagina € 10,00; Verplaatsing per km € 0,55 Griffiebon € 1,00.

5.2.2 Kosten van derden/verschotten

Het gaat om de kosten van derden in verband met de procedure, zoals griffie- en rolrechten, kosten voor het kopiëren van een dossier of een officieel document (griffiebonnen, enz.), kosten van een gerechtsdeurwaarder, een deskundige of een vertaler, enz.

Verzoeken om betaling van verschotten worden u in beginsel rechtstreeks door de derde toegezonden. Zo niet, dan worden deze kosten aan u doorgerekend voor het exacte bedrag zoals gefactureerd aan Intolaw Advocaten. De doorgerekende kosten worden nauwkeurig en gedetailleerd opgesomd in de staat van kosten en honoraria

5.2.3 Rechtsplegingsvergoeding

De gerechtskosten omvatten ook de rechtsplegingsvergoeding, hetgeen een forfaitair bedrag is ter dekking van een deel van de proceskosten van de in het gelijk gestelde partij. Dit bedrag wordt door de rechter vastgesteld volgens plafonds die bij Koninklijk Besluit worden bepaald naargelang de waarde van het geschil en per aanleg. Er is dus een rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg en een rechtsplegingsvergoeding in graad van beroep.

Het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat wanneer een beslissing definitief is, de kosten, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding, ten laste komen van de partij die de zaak verliest.

In geval van een ongunstige beslissing zult u dus de kosten van de wederpartij moeten dragen of vergoeden en het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding moeten betalen.

In geval van een gunstige beslissing moeten deze bedragen daarentegen door de wederpartij aan u worden terugbetaald/betaald.

De cliënt erkent dat hij op de hoogte is gebracht van de wet van 21 april 2007 betreffende verhaalbaarheid van erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat.

5.4 Voorschotten en betalingswijze

Voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak kan de cliënt worden uitgenodigd tot storting van één of meer voorschotten op de eindafrekening, de zogenaamde provisiestaten, dan wel één of meer tussentijdse facturen Zo sluit het kantoor de financiële verrassing voor de cliënt uit.

Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan Intolaw Advocaten, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon.

Voorschotten zullen, in overeenstemming met randnummer 93 van de circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. nr. 0124.411) d.d. 20 november 2013, ten belope van 50 % geacht worden te zien op kosten die buiten de maatstaf van heffing van BTW doorbelast mogen worden.

In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht. Er zal een regularisatie plaatsvinden (in plus of in min) van de btw op de voorgeschoten kosten, conform het bepaald in randnummer 93, lid 2, van supra genoemde circulaire van 20 november 2013.

Indien daartoe aanleiding bestaat, kan Intolaw Advocaten aan de cliënt vragen om een provisie te storten in de zin van onderdeel 10 van de administratieve beslissing E.T. 125.682/3 d.d. 18 april 2014 van de BTW-administratie. Mits aan de vier daarin opgesomde voorwaarden is voldaan, zal op dergelijke provisie geen BTW aangerekend worden tot zo lang en in de mate dat de provisie niet aangewend wordt door Intolaw Advocaten om er de staat van ereloon en kosten geheel of gedeeltelijk mee te voldoen.

Tenzij dit uitdrukkelijk anders bepaald is, dienen de verschuldigde ereloon- en kostenstaten en/of provisienota’s, betaald te worden op de zetel van Intolaw Advocaten binnen uiterlijk vijftien dagen na de datum van verzending ervan, bij gebreke waaraan vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, intrest verschuldigd is, berekend aan 1% per begonnen maand voor particulieren en berekend conform artikel 5 van de wet van 8 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties voor professionelen. Het bedrag van de ereloon- en kostenstaat of de provisienota dat na de vervaldag onbetaald is gebleven, zal tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, worden verhoogd met 10% (met een minimum van 150 euro), als forfaitaire schadevergoeding voor alle buitengerechtelijke onkosten, tijdsverlies, administratiekosten en briefwisseling.

Indien de cliënt niet akkoord gaat met de ereloon- en kostenstaat of de provisienota dan dient hij of zij deze binnen de 15 kalenderdagen schriftelijk te protesteren.

Wanneer de cliënt in gebreke blijft een enkele ereloon- en kostenstaat of provisienota te betalen op de vervaldag, dan zullen alle vorderingsstaten van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden.

Bij niet betaling binnen de gemelde betalingstermijn, kunnen de advocaten van Intolaw Advocaten hun werkzaamheden opschorten. Noch Intolaw Advocaten, noch de advocaten die er deel van uitmaken kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de hierdoor ontstane schade.

Indien de cliënt een rechtsbijstandverzekering heeft, zal deze de coördinaten van de betreffende verzekeringsmaatschappij onverwijld bezorgen, zodat  Intolaw Advocaten kan nagaan of en in welke mate tussenkomst in de honoraria voorzien is. In afwachting van een dergelijke formele tussenkomst, zal Intolaw Advocaten, minstens voorlopig, rechtstreeks factureren aan de cliënt.

In de mate en voor zoveel een rechtsbijstandsverzekeraar van de cliënt tussenkomt, zal het advocatenkantoor gerechtigd zijn zich voor haar ereloon en kosten welke door een rechtsbijstandsverzekeraar niet worden gedekt of om welke reden dan ook niet ten laste worden genomen, te wenden tot de cliënt. In de mate de cliënt de samenwerking vroegtijdig beëindigt en hierdoor een rechtsbijstandsverzekeraar niet (meer) tussenkomt in de volledige of gedeeltelijke betaling van haar ereloon en kosten, is en blijft de cliënt gehouden tot betaling van de ereloon en kosten van Intolaw Advocaten.

6. Derdengelden

Intolaw Advocaten stort alle bedragen die zij voor haar cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt. Indien Intolaw Advocaten een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt zij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

Intolaw Advocaten mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Zij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van Intolaw Advocaten te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

Het feit dat Intolaw Advocaten openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon inhoudt op dergelijke bedragen, verandert niets aan de verplichting van de cliënt om de verschuldigde btw daarop te voldoen, en dit via een of meer afzonderlijke betalingen aan Intolaw Advocaten voor zover de derdengelden in kwestie onvoldoende zouden zijn om het volledige verschuldigde bedrag aan btw te voldoen.

Intolaw Advocaten stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

7. Confidentialiteit

De advocaten van Intolaw Advocaten zijn onderworpen aan het beroepsgeheim. Het overmaken van brieven, adviezen, procedurestukken, enz. aan haar cliënten geschiedt onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de cliënt de confidentialiteit ervan respecteert. De cliënt mag voormelde documenten alsmede de inhoud ervan slechts overmaken aan derden mits de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Intolaw Advocaten.

8. Intellectuele eigendomsrechten

De stukken uitgaande van Intolaw Advocaten zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken titularissen van deze intellectuele eigendomsrechten.

9. Aansprakelijkheid en verplichtingen van het kantoor

Intolaw Advocaten heeft via de respectieve Orde van Advocaten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven (zie hoger). Indien er evenwel geen tussenkomst is van de aansprakelijkheidsverzekeraar, om welke reden ook, dan is de aansprakelijkheid van Intolaw Advocaten en haar medewerkers beperkt tot het bedrag van de door de cliënt betaalde erelonen voor de door Intolaw Advocaten geleverde diensten die tot het aansprakelijkheidsgeschil aanleiding gaven.

Bij de beëindiging van het dossier zullen de relevante stukken gearchiveerd worden en gedurende een periode van vijf jaar bewaard worden door Intolaw Advocaten. Na de periode van vijf jaar behoudt Intolaw Advocaten zich het recht voor het dossier te vernietigen.

10. Witwaspreventie

Bij toepassing van een Europese richtlijn aangenomen eind 2001, heeft de Belgische wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (Witwaspreventiewet dd. 12 januari 2004) sinds februari 2004 de identificatieplicht en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties uitgebreid tot dienstverlening door advocaten.

Advocaten zijn sindsdien wettelijk verplicht in bepaalde omstandigheden hun cliënten te identificeren en het bewijs ervan te bewaren, waarvan melding wordt gemaakt aan de betreffende Stafhouder. Deze verplichting geldt zowel tegenover natuurlijke personen, rechtspersonen als vertegenwoordigers ervan.

11. Herroepingsrecht

Intolaw Advocaten verbindt zich ertoe haar prestaties te leveren binnen een redelijke termijn. In geval van specifiek afgesproken termijnen, verbindt Intolaw Advocaten zich ertoe redelijke inspanningen te leveren om deze termijnen na te komen. Intolaw Advocaten is in geen geval aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten zijn aan de cliënt, aan derden of aan overmacht.

Bij advisering van de cliënt via één van de websites toebehorend aan Intolaw Advocaten website, begint deze laatste niet met de uitvoering van enige diensten tot het verstrijken van de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen te rekenen vanaf de dag van de contractsluiting.

Indien de cliënt wenst dat Intolaw Advocaten onmiddellijk aanvangt met de uitvoering van de diensten, moet hij of zij hierom uitdrukkelijk verzoeken. Op deze manier erkent de cliënt dat hij of zij het herroepingsrecht verliest van zodra het contract volledig uitgevoerd is. Indien de cliënt een dergelijk verzoek van onmiddellijke uitvoering doet, en vervolgens zijn of haar herroepingsrecht inroept voordat het contract volledig uitgevoerd is, factureert Intolaw Advocaten aan cliënt een bedrag van erelonen en kosten dat pro rata berekend wordt a rato van de reeds geleverde diensten op het ogenblik waarop cliënt Intolaw Advocaten op de hoogte brengt van de uitoefening van het herroepingsrecht, met een minimum van €350 (excl. BTW). De kosten aan derden en voorschotten (zie ook 5.2.2) dienen steeds worden vergoed. Volgende tareiven zullen worden aangerekend: A) Annulering na creatie van het dossier en voorafgaandelijk aan een overleg of consultatie met een advocaat: Een bedrag van 350 EUR (excl. BTW) is verschuldigd. B) Annulering na een overleg of consultatie met een advocaat en voorafgaandelijk aan het overmaken van een (schriftelijk) advies of het voorbereiden van een zitting voor de rechtbank: Een bedrag van 500 EUR (excl. BTW) is verschuldigd. C) Annulering na het overmaken van een (schriftelijk) advies of na de voorbereiding van een (pleit)zitting voor de rechtbank: Een bedrag van 750 EUR (excl. BTW) is verschuldigd. D) Annulering op minder dan 14 dagen voor de geplande (pleit)zitting: Een bedrag van 1.000 EUR (excl. BTW) is verschuldigd.

Meer informatie over hoe het herroepingsrecht uit te oefenen:

  1. FOD ECONOMIE (Verkoop op afstand: herroepingstermijn | FOD Economie (fgov.be)) (Ventes à distance : délai de rétractation | SPF Economie (fgov.be))
  2. Het Herroepinsrecht voor overeenkomsten op afstand (kort toegelicht) – zie bijlage
  3. Het formulier herroeping – zie bijlage

De cliënt kan van zijn of haar herroepingsrecht gebruik te maken door dit schriftelijk en ondubbelzinnig aan Intolaw advocaten mee te delen.

12. Beëindiging van de overeenkomst

De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door Intolaw Advocaten daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Intolaw Advocaten maakt in dergelijk geval haar eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met de prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. Intolaw Advocaten kan geen schadevergoeding vragen.

Bij het opmaken van de eindstaat wordt rekening gehouden met volgende minimale vergoedingen: 1) Beëindiging na creatie van het dossier en voorafgaandelijk aan een overleg of consultatie met een advocaat: Een bedrag van 350 EUR (excl. BTW) is verschuldigd. 2) Beëindiging na een overleg of consultatie met een advocaat en voorafgaandelijk aan het overmaken van een (schriftelijk) advies of het voorbereiden van een zitting voor de rechtbank: Een bedrag van 500 EUR (excl. BTW) is verschuldigd. 3) Beëindiging na het overmaken van een (schriftelijk) advies of na de voorbereiding van een (pleit)zitting voor de rechtbank: Een bedrag van 750 EUR (excl. BTW) is verschuldigd. 4) Beëindiging op minder dan binnen 14 dagen voor de geplande (pleit)zitting: Een bedrag van 1.000 EUR (excl. BTW) is verschuldigd.

Op eerste verzoek zal Intolaw Advocaten aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.

Intolaw Advocaten  kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop Intolaw Advocaten de prestaties staakt, dient zij rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

13. Communicatie

Het is Intolaw Advocaten toegelaten om alle correspondentie via e-mail te voeren op het door de cliënt opgegeven e-mailadres, alsook om met cliënt te communiceren via tekstberichten onafgezien de drager (o.a. sms, mms, Whatsapp, Messenger, chat, …). De cliënt zal erop toezien dat hij controle heeft en houdt op het meegedeelde e-mailadres en telefoonnummer en Intolaw Advocaten proactief te verwittigen indien deze gegevens zouden wijzigen.

14. Verwerking van persoonsgegevens

De cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan Intolaw Advocaten om alle benodigde informatie, en desgevallend de persoonsgegevens, gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten  en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens  die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken  voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van het advocatenkantoor.

Intolaw Advocaten behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

De cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan Intolaw Advocaten te richten. 

Intolaw Advocaten verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een (1) maand de cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee (2) maanden worden verlengd.  Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom Intolaw Advocaten (niet) ingaat op het (de) gevraagde verzoek(en) van ondergetekende.

Intolaw Advocaten behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

De integrale privacy policy zoals gevoerd door Intolaw Advocaten is raadpleegbaar via volgende link.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Elke overeenkomst die wordt afgesloten met Intolaw Advocaten is onderworpen aan het Belgisch recht (zonder dat dit ertoe mag leiden dat via internationaal privaatrecht wordt doorverwezen naar een ander rechtsstelsel). Voor eventuele geschillen zijn uitsluitend hetzij de Nederlandstalige Rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd, hetzij de Franstalige Rechtbanken van het arrondissement Brussel.

close menu 1u