Uitvoering van de straf

De geldboete

Als u een geldboete werd opgelegd, zal u in principe ongeveer 3 à 4 maanden na de uitspraak een formulier in uw bus ontvangen.

De snelheid waarmee dit gebeurt is mede afhankelijk van de werkdruk bij het openbaar ministerie van uw arrondissement.

Op dat stortingsformulier bevindt zich de som en de uiterste betalingsdatum.         

Rijverbod

Naast een geldboete kan u  ook bestraft worden met een verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig.

Afhankelijk van het arrondissement wordt u het rijverbod enkele maanden na de uitspraak betekend door de wijkagent bij u thuis of op het politiekantoor.

Het rijverbod moet u persoonlijk ter kennis worden gebracht. U zal dus steeds worden gevraagd om het formulier ter kennisgeving te ondertekenen als bewijs dat u persoonlijk op de hoogte werd gebracht.

Na ondertekening heeft u vier dagen tijd om uw rijbewijs in te leveren op de griffie van de politierechtbank die het verbod uitsprak.

De deadline om uw rijbewijs in te leveren op de griffie werd vastgesteld op de 4de dag na de kennisgeving voor 16 uur. Als u er niet op tijd kan geraken, kan dit per post worden opgestuurd. Dit moet wel tijdig gebeuren en dan is het steeds aangewezen om de griffie er op voorhand van in kennis te stellen.

Het verval gaat vanaf in op de vijfde dag na kennisgeving. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen zijn echter niet meer in deze termijn inbegrepen.

Het weekendverval is niet meer mogelijk wanneer de rechter één van de herstelexamens oplegt. Deze herstelexamens kunnen de volgende zijn: theorie, praktijk, medisch en psychologisch examen.

Vervangend rijverbod

Boete vervangbaar door een rijverbod

Het vonnis uitgesproken door een Politierechter kan ook voorzien in een vervangend rijverbod. Dit wordt bvb. geformuleerd als volgt:

“…

Veroordeelt XXX voor de tenlastelegging:

Tot een geldboete van 50,00 EURO, verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 400,00 EURO; boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een rijverbod van 15 dagen.

Verklaart XXX vervallen van het recht alle motorvoertuigen te besturen voor een termijn van 15 dagen.

…”

Heeft u de keuze?

Een dergelijke uitspraak geeft de indruk dat de veroordeelde de keuze zou hebben om de boete te vervangen door een (aanvullend) rijverbod.

Niets is minder waar.

De Federale Overheidsdienst die belast is met het innen van de strafrechtelijk uitgesproken geldboeten zal vooreerst alle wettelijke middelen gebruiken om de veroordeelde te dwingen tot betaling over te gaan: bevel tot betaling, beslag op roerend goed, gedwongen verkoop, ….

Enkel wanneer komt vast te staan dat de veroordeelde niet in staat zal zijn de geldboete te betalen, kan de uitgesproken geldboete worden vervangen door een ‘rijverbod van 15 dagen’.

Wat is de wettelijke basis?

Art. 69bis Wegverkeerswet voorziet in de mogelijkheid om in een vonnis te bepalen dat een geldboete zal worden vervangen door een rijverbod indien de veroordeelde de geldboete niet heeft betaald binnen de termijn van 2 maanden na het vonnis.

De Wet betreffende de politie over het wegverkeer formuleerde dit als volgt:

Artikel 69bis

Voor de toepassing van deze wet en, in afwijking van artikel 40 van het Strafwetboek kan de boete, bij gebreke van betaling binnen de termijn van twee maanden na het arrest of het vonnis, indien het op tegenspraak, of te rekenen van de betekening, indien het bij verstek is gewezen, worden vervangen door een verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig waarvan de duur zal worden bepaald door het vonnis of het arrest van veroordeling, en die niet langer dan een jaar en niet korter dan acht dagen zal zijn.

Rijverbod gekoppeld aan het alcoholslot?

Voor alcoholintoxicatie van 0,78 mg/l UAL of meer gebeurd na 1 juli 2018 is de rechtbank zelfs verplicht een alcoholslot op te leggen voor min. 1 jaar en max. 3 jaar. De rechtbank kan een éénmalige uitzondering toestaan op het alcoholslot, doch moet deze uitzondering uitdrukkelijk motiveren.

De bijdrage aan het Slachtofferfonds          

Bij elke tenlastelegging waarvoor een geldboete hoger dan 200 euro (inclusief 7 opdeciemen) wordt uitgesproken, zal de rechter u altijd verplichten tot het betalen van een bepaalde som aan het Slachtofferfonds.

Dit fonds biedt hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders.

De som bedraagt steeds 25 Euro, te vermenigvuldigen met 8 (opdeciemen strafrechtelijke geldboetes 2017). Dit komt neer op een bijdrage van 200 Euro per geldboete.

Bereken je boete

Bereken uw boete
Pieter Goetghebuer

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Dinsdag 08 Februari 2022

1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Uit een onderzoek van VIAS blijkt dat 6% van de Belgische bestuurders minstens 1x per maand met de auto rijdt nadat hij of zij lachgas heeft gebruikt. Bij jonge bestuurders ligt dit percentage zelfs een stuk hoger. Lachgas is dan wel niet detecteerbaar door een test, maar het heeft wel een grote invloed op de rijvaardigheid en verkeersveiligheid.

Lees meer
 Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Maandag 07 Februari 2022

Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Sinds 2022 zien de onmiddellijke inningen, ook wel beter bekend als de ‘boetebrief’ er in België anders uit. Met deze wijziging was het de bedoeling om de onmiddellijke inningen moderner, duidelijker en beter aangepast aan de overtreder te maken. Het doel was om ervoor te zorgen dat het voor de overtreder eenvoudiger en sneller is om de brief te lezen en de boete te betalen.

Lees meer
 De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

Dinsdag 14 December 2021

De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

De verruiming van de GAS-Wet geeft gemeenten de mogelijkheid om voortaan ook beperkte snelheidsovertredingen binnen het eigen grondgebied te bestraffen met een administratieve sanctie. Vijf gemeenten sloten meteen een contract met een aantal privébedrijven om binnen deze nieuwe bevoegdheid trajectcontroles op hun grondgebied te voorzien. Een beperkte investering voor de lokale overheid dus, die als kleine speler logischerwijs het comparatief voordeel verliest. Het idee dat verkeersboetes het voorwerp uitmaken van een particulier verdienmodel, beroerde de gemoederen en lokte bij experts en menig politicus verontwaardiging uit. Los van de politieke bezorgdheden, moet ook vanuit juridisch oogpunt met de grootste omzichtigheid naar een dergelijk samenwerking gekeken worden.

Lees meer
close menu 1u