Uitvoering van de straf

De geldboete

Als u een geldboete werd opgelegd, zal u in principe ongeveer 3 à 4 maanden na de uitspraak een formulier in uw bus ontvangen.

De snelheid waarmee dit gebeurt is mede afhankelijk van de werkdruk bij het openbaar ministerie van uw arrondissement.

Op dat stortingsformulier bevindt zich de som en de uiterste betalingsdatum.         

Rijverbod

Naast een geldboete kan u  ook bestraft worden met een verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig.

Afhankelijk van het arrondissement wordt u het rijverbod enkele maanden na de uitspraak betekend door de wijkagent bij u thuis of op het politiekantoor.

Het rijverbod moet u persoonlijk ter kennis worden gebracht door het Openbaar Ministerie. In de meeste gevallen zal u worden gevraagd om het formulier ter kennisgeving te ondertekenen.

Na ondertekening heeft u vier dagen tijd om uw rijbewijs in te leveren op de griffie van de politierechtbank die het verbod uitsprak.

Het verval gaat vanaf in op de vijfde dag na kennisgeving. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen zijn echter niet meer in deze termijn inbegrepen.

Het weekendverval is niet meer mogelijk wanneer de rechter een alcoholslot of proeven oplegt. (art.40 wegverkeerswet).

Meer weten over verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig of het rijverbod, klik hier.

Vervangend rijverbod

Boete vervangbaar door een rijverbod

Het vonnis uitgesproken door een Politierechter kan ook voorzien in een vervangend rijverbod. Dit wordt bvb. geformuleerd als volgt:

“…

Veroordeelt XXX voor de tenlastelegging:

Tot een geldboete van 50,00 EURO, verhoogd met 50 opdeciemen en gebracht op 300,00 EURO; boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een rijverbod van 15 dagen.

Verklaart XXX vervallen van het recht alle motorvoertuigen te besturen voor een termijn van 15 dagen.

…”

Heeft u de keuze?

Een dergelijke uitspraak geeft de indruk dat de veroordeelde de keuze zou hebben om de boete te vervangen door een (aanvullend) rijverbod.

Niets is minder waar.

De Federale Overheidsdienst die belast is met het innen van de strafrechtelijk uitgesproken geldboeten zal vooreerst alle wettelijke middelen gebruiken om de veroordeelde te dwingen tot betaling over te gaan: bevel tot betaling, beslag op roerend goed, gedwongen verkoop, ….

Enkel wanneer komt vast te staan dat de veroordeelde niet in staat zal zijn de geldboete te betalen, kan de uitgesproken geldboete worden vervangen door een ‘rijverbod van 15 dagen’.

Wat is de wettelijke basis?

Art. 69bis Wegverkeerswet voorziet in de mogelijkheid om in een vonnis te bepalen dat een geldboete zal worden vervangen door een rijverbod indien de veroordeelde de geldboete niet heeft betaald binnen de termijn van 2 maanden na het vonnis.

De Wet betreffende de politie over het wegverkeer formuleerde dit als volgt:

Artikel 69bis

Voor de toepassing van deze wet en, in afwijking van artikel 40 van het Strafwetboek kan de boete, bij gebreke van betaling binnen de termijn van twee maanden na het arrest of het vonnis, indien het op tegenspraak, of te rekenen van de betekening, indien het bij verstek is gewezen, worden vervangen door een verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig waarvan de duur zal worden bepaald door het vonnis of het arrest van veroordeling, en die niet langer dan een jaar en niet korter dan acht dagen zal zijn.

Samenvattend kan dus gesteld worden dat de maximumperiode voor het verval van het recht tot sturen als strafsanctie ex artikel 69bis, van een maand naar een jaar wordt gebracht.

Deze bepaling trad in werking op 10 februari 2014 en is wegens artikel 2 Strafwet betreffende de non-retroactiviteit, van de strafwet, meer bepaald dat de strafwet niet terugwerkt in de tijd, slechts van toepassing op feiten die zich na deze datum hebben geproduceerd.

Rijverbod gekoppeld aan het alcoholslot?

Indien de rechter geen definitief rijverbod uitspreekt voor een van de overtredingen; alcoholintoxicatie (art. 34§2) - dronkenschap (art. 35) of in geval van herhaling (art. 36)), kan de geldigheid van het rijbewijs worden beperkt tot motorvoertuigen die uitgerust zijn met een alcoholslot.

De bijdrage aan het Slachtofferfonds          

Bij elke tenlastelegging waarvoor een geldboete vanaf 150,00 Euro (inclusief x opdeciemen) wordt uitgesproken, zal de rechter u altijd verplichten tot het betalen van een bepaalde som aan het Slachtofferfonds.

Dit fonds biedt hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders.

De som bedraagt steeds 25 Euro, te vermenigvuldigen met 6 (opdeciemen strafrechtelijke geldboetes 2012). Dit komt neer op een bijdrage van 150 Euro per geldboete.

Welke straf riskeert u?

Indien u een verkeersinbreuk pleegde en hiervoor werd gedagvaard wenst u dan ook graag meer concreet te weten wat u kan verwachten als straf. Wij hebben dan ook gedurende jaren vonnissen verzameld van de diverse politierechtbanken en dit in volledig Vlaanderen en Brussel. U kan deze hier ontdekken.

Laat uw boete, rijverbod of gevangenisstraf onmiddellijk berekenen!

Vul onderstaande boeteformulier in en u ontvangt een accurate inschatting van de straf of boete die u mag verwachten voor uw verkeersovertreding. Wij maken gebruik van uw informatie (uiteraard), de expertise van onze advocaten en onze uitgebreide databank aan vonnissen uit het verleden om de mogelijk boete, duurtijd van het rijverbod of gevangenisstraf te berekenen.

Waarom hebben we welke gegevens nodig? In sommige gevallen is het noodzakelijk dat wij u extra informatie of toelichting bezorgen bij de berekening van de boete (bv. omstandigheden, uitzonderingen, etc). Onze advocaten bezorgen u deze telefonisch of via uw e-mailadres, geheel gratis.