Bevel tot betaling

 Bevel tot betaling

Bevel tot betaling: nieuwe procedure!

Voor de verkeersovertredingen waarvoor een onmiddellijke inning wordt voorgesteld is er sedert 1 januari 2013 een nieuwe procedure van toepassing.

Deze verkeersboetes kunnen vanaf 01.01.2013 bij de overtreder worden geïnd via een bevel tot betalen en dit wanneer wordt nagelaten te reageren ( of te betalen) op een voorstel tot minnelijke schikking.

Bevel tot betaling ontvangen? Teken tijdig bezwaar aan!

1. Reageer binnen de 30 dagen:

 • Heeft u een bevel tot betalen ontvangen dan moet u binnen de 30 dagen reageren.
 • Wanneer u bezwaar wil aantekenen tegen het bevel tot betaling, moet u dat binnen de 30 dagen na ontvangst doen.

2. Geen tijdig verzet. Wat nu?

 • Doet u dit niet dan wordt het bevel tot betalen van rechtswege uitvoerbaar.
 • In dit geval bezorgt de Procureur des Konings een afschrift van het bevel tot betalen aan de federale overheidsdienst Financiën.

3. Invordering via uw belastingen?!

 • Deze laatste zal dan de boete met alle rechtsmiddelen kunnen invorderen en in sommige gevallen deze bedragen inhouden via uw belastingen.
 • Dit geschiedt dan via de Ontvanger der penale Boeten en zal worden verrekend met de eventuele tegoeden waar u volgens uw belastingen recht op heeft.

Bezwaar aantekenen? Bijstand van een advocaat is aangewezen!

Hoe?

 • Het verzoekschrift moet worden neergelegd op het parketsecretariaat of per aangetekende brief naar het parket te worden verzonden.

Wat is het gevolg?

 • Het tijdig instellen van het bezwaar brengt de schorsing met zich mee van de uitvoering van het bevel tot betalen.

Aanvaarding of weigering van het bezwaar !

 • De procureur des Konings kan het bezwaar aanvaarden of weigeren.
 • Indien de procureur des Konings het bezwaar niet aanvaardt, wordt de overtreder alsnog gedagvaard en doet de rechtbank uitspraak. Bij aanvaarding wordt de overtreder op de hoogte gebracht.

Nooit kennis gehad van een bevel tot betaling

 • Indien de betrokkene na de termijn van 30 dagen voor het bezwaarschrift kan bewijzen dat deze geen kennis heeft genomen van het bevel tot betalen binnen deze termijn, kan men nog steeds bezwaar aantekenen.
 • Men heeft hiervoor 15 dagen de tijd volgend op de eerste daad van gedwongen tenuitvoerlegging van de geldsom door de bevoegde administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Vraag bijstand van een advocaat om het bezwaarschrift op te stellen

 • Dergelijke bijstand valt onder uw rechtsbijstand?

Duiding van de wetgeving en de procedure:

Het bevel tot betalen moet per gerechtsbrief verstuurd worden aan de overtreder en moet voldoen aan de voorwaarden vermeld in art. 65/1 §1 van de Wet betreffende de politie over het wegverkeer (Wegcode).

Het bevel tot betalen is enkel van toepassing op de in artikel 65 van de wet van 16 maart 1968 aangewezen overtredingen indien deze geen schade aan derden heeft veroorzaakt en indien de boete een bepaalde som niet overschrijdt.

Ook het KB van 22 december 2003 beperkt het toepassingsgebied van het bevel tot betalen in zijn artikel 4.

Art. 4. De onmiddellijke inning is uitgesloten :

 • indien de overtreder minder dan 18 jaar oud is;
 • indien één der overtredingen die bij dezelfde gelegenheid worden vastgesteld geen aanleiding kan geven tot deze procedure;
 • (indien de overtreder een woonplaats of vaste verblijfplaats in België heeft :
 • wanneer de totale som van de inning meer bedraagt dan 300 euro. De overtreding bedoeld in artikel 3, 4°, van dit besluit wordt niet in aanmerking genomen voor de berekening van voornoemde maximumsom.
 • Of, wanneer een snelheidsbeperking met meer dan 40 kilometer per uur wordt overtreden.
 • Of, wanneer een snelheidsbeperking met meer dan 30 kilometer per uur wordt overtreden binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf en erf.
 • Of, wanneer een overtreding van de derde graad tegelijkertijd wordt vastgesteld met een andere overtreding.
 • Of, wanneer een overtreding van de vierde graad wordt vastgesteld.)

Bedoeling achter deze nieuwe procedure?

 • De zinloze energie en kosten die men voordien stak in de nogal omslachtige procedure tracht men door de invoering van het ‘bevel tot betalen’ tegen te gaan.
 • Het is dan ook de bedoeling dat parketten meer eenvormig kunnen werken. Waar voordien sommige boetes niet werden geïnd zal dit in de toekomst wel mogelijk zijn.
 • Met deze vorm van handhaving krijgen de overtreders een duidelijk signaal dat ze niet kunnen ontkomen aan hun straf.

Wetgeving: Artikel 65/1

Artikel 65/1

§ 1. Wanneer de in artikel 65, § 1, bedoelde som niet binnen de door de Koning bepaalde termijn wordt betaald, kan de procureur des Konings aan de overtreder een bevel geven tot betalen van deze geldsom binnen een termijn van vijfenveertig dagen volgend op de dag van de verzending van dit bevel.

Dit bevel wordt per gerechtsbrief verstuurd aan de overtreder en bevat minstens :

 • de dagtekening;
 • de ten laste gelegde feiten en de geschonden wetsbepalingen;
 • de datum, het tijdstip en de plaats van overtreding;
 • de identiteit van de overtreder of, bij gebreke hieraan, van de houder van de nummerplaat van het voertuig waarmee de overtreding werd begaan;
 • de referte van de som bedoeld in artikel 65, § 1 en in voorkomend geval van het voorstel tot verval van de strafvordering door betaling van de geldsom;
 • de dag waarop of de termijn waarbinnen de som uiterlijk moet betaald worden;
 • de wijze waarop, de termijn waarbinnen en het parketsecretariaat waarbij het bezwaar kan worden ingediend.

§ 2. De overtreder kan bezwaar indienen bij de procureur des Konings binnen de dertig dagen volgend op de dag van verzending van het bevel tot betalen.

Dit bezwaar wordt met redenen omkleed en houdt keuze van woonplaats in België in, indien de verzoeker er zijn woonplaats niet heeft. Het wordt door de overtreder of diens advocaat ingediend bij een verzoekschrift dat wordt neergelegd op het parketsecretariaat of dat bij aangetekende brief aan het parket wordt verzonden. In dit laatste geval geldt de datum van verzending van de aangetekende brief als datum waarop het bezwaar werd ingediend. Het verzoekschrift moet op straffe van nietigheid hetzij de referte van het bevel tot betalen vermelden, hetzij als bijlage het origineel of een afschrift van het bevel tot betalen bevatten.

§ 3. De procureur des Konings kan het bezwaar aanvaarden en geeft er in voorkomend geval kennis van aan de overtreder. Indien hij het bezwaar niet aanvaardt, wordt de zaak aanhangig gemaakt bij dagvaarding bij de bevoegde rechtbank overeenkomstig artikel 145 en volgende van het Wetboek van strafvordering.

De verzoeker wordt geacht afstand te hebben gedaan van zijn bezwaar indien hij of zijn advocaat niet verschijnt.

Overeenkomstig artikel 172 van het Wetboek van strafvordering staat tegen het vonnis van de politierechtbank beroep open bij de correctionele rechtbank.

De verzoeker wordt geacht afstand te hebben gedaan van zijn bezwaar indien hij of zijn advocaat niet verschijnt.

§ 4. Indien de overtreder niet binnen dertig dagen volgend op de dag van verzending van het bevel tot betalen, bezwaar heeft ingediend, en de in het bevel tot betalen voorgestelde som niet heeft betaald, wordt het bevel tot betalen van rechtswege uitvoerbaar. De procureur des Konings maakt een afschrift van het bevel over aan de bevoegde administratie van de federale overheidsdienst Financiën, die de geldsom met alle rechtsmiddelen kan invorderen.

§ 5. Als de overtreder aantoont dat hij geen kennis heeft kunnen nemen van het bevel tot betalen binnen de in § 2 bedoelde termijn, kan hij het in § 2 bedoelde bezwaar alsnog indienen binnen een termijn van vijftien dagen volgend op de dag waarop hij van dit bevel kennis heeft gekregen.

Als de overtreder aantoont dat hij geen kennis heeft gekregen van het bevel tot betalen, kan hij het in § 2 bedoelde bezwaar alsnog indienen binnen vijftien dagen volgend op de eerste daad van gedwongen tenuitvoerlegging van de geldsom door of op vervolging van de bevoegde administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën.

§ 6. Het tijdig ingesteld bezwaar schorst de uitvoering van het bevel tot betalen.

Nog vragen?

Heeft u na het surfen door onze website nog vragen of wenst u concrete informatie te ontvangen, aarzel dan niet om ons contactformulier in te vullen en wij nemen binnen de 24h contact op met u (weekdagen). U kan ons contact center tijdens de kantooruren ook bereiken op het nummer 09/265.00.65.

 


Actueel

 Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Woensdag 08 December 2021

Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Als onderneming kan je terugvallen op heel wat rechten, maar wat is dit ondernemingsrecht nu precies? Een brede waaier aan begrippen dekken het woord ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht is dus het geheel van regels die met elkaar gemeen hebben dat zij betrekking hebben op het ondernemingsleven. Ondernemingsrecht is nog volop in beweging. Zo zijn er nog heel wat rechtsregels die binnenkort in werking zullen treden om (kleine) ondernemingen beter te beschermen. Net zoals er een zwakkere contractspartij is in de relatie verhuurder-huurder, of in de relatie tussen een onderneming en een consument, zijn er steeds meer regels om kleinere ondernemingen te ‘beschermen’ tegen de machtspositie van grotere ondernemingen.

Lees meer
 Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Dinsdag 07 December 2021

Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Vanaf November 2021 gelden uniforme regels voor crowdfundingsdiensten aan bedrijven. Deze nieuwe afspraken, bepaald door de Europese Commissie, gelden voor biedingen tot 5 miljoen euro.

Lees meer
 Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Vrijdag 01 Oktober 2021

Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Het belangrijkste basisprincipe bij algemene voorwaarden is dat de bedingen op een transparante, duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld (art. VI.82 WER juncto art. VI.37 WER). Zo niet kan een onderneming zich op glad ijs bevinden

Lees meer
close menu 1u