Vervolging van overtreding

1. Wat wordt bedoeld met het initiële PV?

Wanneer de politieambtenaar een (of meer) strafbare feiten vaststelt, stelt hij/zij een document op dat "proces-verbaal" wordt genoemd.

Een kopie van dit document wordt toegezonden aan de bestuurder, indien hij of zij is aangehouden, of aan de eigenaar van de kentekenplaat van het voertuig.

Deze toezending dient te geschieden "binnen veertien dagen na de datum waarop de strafbare feiten zijn geconstateerd". Gebeurt dit niet, dan verliest het proces-verbaal zijn bijzondere bewijskracht (die het gemakkelijker maakt de geconstateerde strafbare feiten te betwisten).

2. Wat is de onmiddellijke invordering?

In bepaalde gevallen is onmiddellijke invordering mogelijk, d.w.z. de betaling van een forfaitair bedrag (vastgesteld bij koninklijk besluit van 19 april 2014).

Dit bedrag kan alleen onmiddellijk worden opgevraagd (in geval van interceptie) bij personen die de strafbare feiten hebben gepleegd en die niet in België woonachtig zijn. Voor de anderen zal dit worden meegedeeld door middel van een bankoverschrijving die per post wordt verstuurd.

3. wat is de betalingsherinnering?

In geval van niet-betaling van de onmiddellijke inning (zonder betwisting), ontvangt u één (of meerdere) betalingsherinnering(en).Aangezien de niet-betaling gewoon te wijten kan zijn aan een verlies van post of een vergissing, blijft het voorgestelde bedrag voorlopig ongewijzigd.

4. Wat is een schikkingsvoorstel?

Wanneer de feiten niet onmiddellijk kunnen worden verzameld of wanneer de onmiddellijke inning niet is betaald, wordt het proces-verbaal toegezonden aan het parket, dat beslist welk gevolg eraan moet worden gegeven: ofwel wordt een schikkingsbedrag voorgesteld (schikkingsvoorstel), ofwel wordt de verdachte opgeroepen om te verschijnen, ofwel wordt de zaak gesloten.

Het bedrag van het schikkingsvoorstel is iets hoger dan dat van de onmiddellijke inning.

5. Wat is het betalingsbevel?

Dit is het "definitieve voorstel": een bedrag dat 35% hoger ligt dan het bedrag van het schikkingsvoorstel, voor ernstige misdrijven nog verhoogd met een bedrag van 200 euro als bijdrage aan het Speciaal Fonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en incidentele hulpverleners.

Met dit laatste voorstel wordt beoogd de terugvordering van het "verschuldigde" bedrag te vergemakkelijken. Bij gebrek aan beroep tegen het betalingsbevel (zie hieronder) wordt het immers uitvoerbaar gemaakt en zal de FOD Financiën kunnen zorgen voor de invordering van het bedrag (via uw belastingen).

6. Wat wordt bedoeld met de dagvaarding?

In geval van niet-betaling van de onmiddellijke inning, van het schikkingsvoorstel of in geval van betwisting of van een zware overtreding, kan het openbaar ministerie beslissen u te dagvaarden voor de politierechtbank.

In dat geval zal de rechter zich moeten uitspreken over de feiten (op basis van het strafdossier, dat al het bewijsmateriaal bevat dat tijdens het vooronderzoek is verzameld (voornamelijk processen-verbaal ) die, indien u schuldig wordt bevonden, zullen resulteren in een aantekening in uw strafregister, een eventuele veroordeling, een of meer verplichte bijdragen en gerechtskosten (waarvoor uw rechtsbescherming in het geding kan zijn).

De bijstand van een advocaat wordt in dit geval sterk aanbevolen.

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

close menu 1u