Inbeslagname voertuig

Er kunnen zich twee situaties voordoen die hetzelfde effect op u hebben, maar verschillende rechtsgevolgen hebben. Het is daarom belangrijk dat u op uw initiële PV controleert of uw voertuig in beslag is genomen of werd geïmmobiliseerd. Het verschil ligt in de middelen die u ter beschikking staan en die een van onze advocaten u gemakkelijk kan uitleggen. Het is dus belangrijk dat u ons zo snel mogelijk alle bladzijden van uw PV toestuurt.

1. Wat is de immobilisatie van het voertuig?

De immobilisatie als veiligheidsmaatregel wordt geregeld bij artikel 58bis van de Wegverkeerswet. Het is, zoals de naam al zegt, een veiligheidsmaatregel, bevolen door de Procureur des konings. Het is alleen mogelijk bij bepaalde strafbare feiten:

  • Rijden zonder rijbewijs;
  • Rijden zonder zich te houden aan de voorwaarden vermeld op het rijbewijs;
  • Rijden terwijl u lijdt aan een door de Koning bepaalde lichamelijke afwijking;
  • Rijden ondanks de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs;
  • Een snelheidsovertreding van meer dan 20 km/u in de bebouwde kom, in een 30 km/u-zone, in de nabijheid van scholen, in een woonerf of erf, of van meer dan 30 km/u.

Het is sterk aangewezen om zich te laten bijstaan door een advocaat, teneinde een brief te richten aan de Procureur des Konings met het oog op het verkrijgen van de opheffing van de immobilisatie. De eindbeslissing ligt bij de Procureur des Konings. Indien de eigenaar van het voertuig niet de overtreder is, kan een beroep tegen de eventuele weigering tot de opheffing van de immobilisatie worden overwogen. Dit zal tot een aparte procedure leiden.

De politierechter heeft ook de mogelijkheid om een zogenaamd tijdelijke immobilisatie uit te spreken, overeenkomstig artikel 50 van de Wegverkeerswet, in het kader van een vonnis waarbij u tevens wordt veroordeeld tot een rijverbod. De tijdelijke immobilisatie mag niet langer duren dan het opgelegde rijverbod en eindigt dus wanneer u uw rijbewijs ophaalt bij de griffie. U wordt ook aangeraden de hulp van een advocaat in te roepen, aangezien de rechter ook de inbeslagneming van uw voertuig kan gelasten, indien hij u veroordeelt tot een rijverbod van ten minste drie maanden.

2. Wat is de inbeslagname van het voertuig?

Uw voertuig kan ook in beslag zijn genomen in geval van een overtreding wegens het niet afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering. In dat geval kunt u de inbeslagneming alleen opheffen door te bewijzen dat u op het ogenblik van de overtreding in orde was met uw BA-verzekering (in dat geval wordt uw voertuig gratis vrijgegeven), of door een nieuwe BA-verzekering af te sluiten (in dat geval moet u de kosten van de invordering en de opslag betalen). Het is ook belangrijk te bedenken dat als de inbeslagneming langer dan 30 dagen duurt, de procureur kan overgaan tot de verkoop van uw voertuig. U heeft 15 dagen om tegen deze beslissing in beroep te gaan. Dit is een zeer korte periode, en daarom is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door een van onze advocaten zodra uw voertuig in beslag is genomen.

Sinds 1 juli 2017 kan uw voertuig ook in beslag worden genomen als u bij een controle langs de weg strafrechtelijke boetes verschuldigd blijkt te zijn en weigert deze onmiddellijk aan de Douane- en Accijnsambtenaar te betalen. U kunt de inbeslagname alleen opheffen door de strafrechtelijke boetes te betalen. Opgemerkt zij dat de termijn voor de procureur hier wordt verkort tot tien werkdagen. Uw voertuig kan dan worden verkocht, zodat de opbrengst van de verkoop kan worden aangewend voor uw strafrechtelijke boetes. Ook hier is het van belang dat u zich van meet af aan door een advocaat laat bijstaan om de strafrechtelijke boetes te controleren en/of na te gaan of u tegen deze inbeslagneming in beroep kunt gaan of een procedure kunt instellen.

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

close menu 1u