Justitie bindt de strijd aan tegen veelplegers aan het stuur van firmawagens.

 Justitie bindt de strijd aan tegen veelplegers aan het stuur van firmawagens.

De wet verplicht rechtspersonen om de bestuurders van hun bedrijfsvoertuigen te identificeren bij een verkeersovertreding. Op die manier krijgt Justitie een duidelijk zicht op bestuurders die in de fout gaan, zelf als ze een firmawagen besturen. “Onze regels moeten het aantal verkeersdoden significant verminderen. Het is dus essentieel om veelplegers op een uniforme en systematische manier aan te pakken.”, legt Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne uit.

Vele ondernemingen blijken echter onvoldoende op de hoogte te zijn van deze wettelijke verplichting. Slechts in één op de drie gevallen wordt immers daadwerkelijk een bestuurder geïdentificeerd. “Ondanks tal van inspanningen om rechtspersonen bijkomend te informeren en hen extra hulpmiddelen aan te bieden om te voldoen aan deze identificatieplicht, blijft dat cijfer veel te laag.” zegt ook Minister Van Quickenborne, die spreekt over de nood aan een cultuuromslag.

De digitalisering binnen Justitie schiet te hulp

Een toenemende digitalisering binnen Justitie maakt dat rechtspersonen die nalaten om de betrokken bestuurder door te geven voortaan sneller in het vizier komen. Tal van ondernemingen ontvingen inmiddels al een minnelijke schikking voor de schending van de identificatieplicht bij eerdere verkeersovertredingen, waarvan het bedrag neerkomt op 509 euro. De identificatiegraad blijkt sindsdien opmerkelijk gestegen en wel van 33% naar 75%.

In een eerste fase zou Justitie een dergelijke identificatieboete enkel toesturen aan veelplegers, zijnde rechtspersonen die meerdere keren nalieten om de identiteit van geverbaliseerde bestuurders kenbaar te maken. Deze ondernemingen ontvangen daarvoor niettemin slechts één minnelijke schikking. Tegelijk krijgen ze een extra informatiefiche die de mogelijkheid biedt om alle andere overtredingen te regulariseren. “Bedrijven kunnen nu de bestuurders identificeren voor alle verkeersboetes die zij het voorbije jaar hebben ontvangen. Als een bedrijf de bestuurders onmiddellijk identificeert, dan volgt er geen extra boete.” aldus Van Quickenborne.

In een tweede fase, die volgend jaar zou aanvatten, ambieert Justitie een automatische aanpak van dergelijke inbreuken. Ondernemingen zullen dan bij elke overtreding een afzonderlijke minnelijke schikking mogen verwachten.

Getemperd door de rechtbanken

Bij niet-betaling van de minnelijke schikking worden ondernemingen meteen gedagvaard voor de politierechtbank. De straffen die dan worden uitgesproken zijn niet min, bevestigt ook het gespecialiseerd advocatenkantoor Intolaw. “De wetgever heeft op dergelijke overtredingen een minimumgeldboete gesteld van 4.000,00 euro, waar uiteraard ook de gerechtskosten moeten worden bijgeteld.” duidt Laurens Guinée, die aan het hoofd staat van de advocaten bij Intolaw.

“Los van het nobel doel, moeten we er uiteraard over waken dat enkel die ondernemingen veroordeeld worden waarvan het bewezen is dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan een dergelijke overtreding. Net daar wringt soms de schoen.” aldus advocaat Guinée. “Vroeger bleken de brieven met het verzoek tot mededeling van de identiteitsgegevens niet altijd even duidelijk en werden ondernemingen om die reden wel eens vrijgesproken.”.

De brieven werden sindsdien aangepast en zouden voortaan uitdrukkelijk vermelden dat naast het betalen van de verkeersboete ook de bestuurder moet worden geïdentificeerd. Deze vraag om inlichting staat nu in het vet en in een kader op de boetebrief. De informatie wordt dus uitdrukkelijk meegedeeld.

Een wijziging in de rechtspraak van het Hof van Cassatie zorgt er volgens het gespecialiseerd advocatenkantoor Intolaw nu mogelijks toch voor dat een aantal van die boetes alsnog juridisch betwist kunnen worden.
“Waar tot in december 2021 de rechtspraak unaniem vooropstelde dat het Openbaar Ministerie enkel maar moest aantonen dat de vraag tot inlichtingen werd verstuurd naar de ondernemingen, blijkt dit nu in strijd te zijn met het algemeen rechtsbeginsel van het vermoeden van onschuld.” klinkt het bij Intolaw.

Het Hof van Cassatie oordeelde inmiddels dat het Openbaar Ministerie moet bewijzen dat de vraag tot inlichtingen ook daadwerkelijk werd aangeboden aan de rechtszetel van de onderneming of de vertegenwoordiger daarvan.” stelt advocaat Laurens Guinée. “Je kan immers een negatief feit, het niet ontvangen van bepaalde documenten, onmogelijk bewijzen.”

Een veroordeling voor het niet identificeren van de bestuurder bij een verkeersovertreding zou volgens Guinée voortaan dan ook enkel en alleen maar mogelijk zijn wanneer het Openbaar Ministerie aantoont dat de vraag om inlichtingen aangeboden werd aan de zetel van de rechtspersoon en deze laatste het vermoeden van ontvangst niet kan weerleggen. “Of dit bewijs daadwerkelijk wordt geleverd, zal steeds moeten worden beoordeeld op basis van concrete, feitelijke gegevens.”

Heb je zelf een dergelijke boete ontvangen? Neem vandaag nog contact op via onderstaand formulier en we bekijken samen wat uw opties zijn!


Neem contact met ons op

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u