U bent het slachtoffer van diefstal

 U bent het slachtoffer van diefstal

U bent slachtoffer geworden van diefstal. Dit is een ingrijpende gebeurtenis en u stelt zich waarschijnlijk allerhande vragen.

  • Welke rechten heeft u?
  • Volstaat een verklaring bij de politie?
  • Wat moet u doen om een schadevergoeding te krijgen?
  • Wie kan mij verder helpen?

Wat is diefstal (art. 461 SW en volgende)?

De wet omschrijft diefstal en afpersing als volgt:

Art. 461. Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan diefstal.
Met diefstal wordt gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een kortstondig gebruik.

De wet omschrijft diefstal zonder geweld of bedreiging als volgt:

Art. 463. Diefstallen, in dit hoofdstuk niet nader omschreven, worden gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro.
In het geval bedoeld bij artikel 461, tweede lid, bedraagt de gevangenisstraf echter niet meer dan drie jaren.
Het minimum van de straf bedraagt drie maanden gevangenisstraf en vijftig euro geldboete wanneer de diefstal werd gepleegd ten nadele van een persoon van wie de bijzonder kwetsbare toestand ten gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid  duidelijk was of de dader bekend was.

Art. 467. Diefstal wordt gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar :
Indien hij gepleegd wordt door middel van braak, inklimming of valse sleutels;
Indien hij gepleegd wordt door een openbaar ambtenaar door middel van zijn ambtsbediening;
Indien de schuldigen of een van hen de titel of de kentekens van een openbaar ambtenaar aannemen of een vals bevel van het openbaar gezag inroepen.

De wet omschrijft diefstal door middel van geweld of bedreiging gepleegd en afpersing als volgt:

Art. 468. Hij die een diefstal pleegt door middel van geweld of bedreiging, wordt gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar.
Art. 469. Met diefstal gepleegd door middel van geweld of bedreiging wordt gelijkgesteld het geval waarin de dief op heterdaad betrapt wordt en geweld of bedreigingen gebruikt hetzij om in het bezit van de weggenomen voorwerpen te kunnen blijven, hetzij om zijn vlucht te verzekeren.
Art. 470. Met de straffen, bij het artikel 468 bepaald, wordt gestraft alsof hij een diefstal met geweld of bedreiging had gepleegd, bij die met behulp van geweld of bedreiging afperst, hetzij gelden, waarden, roerende voorwerpen, schuldbrieven, biljetten, promessen, kwijtingen, hetzij de ondertekening of de afgifte van enig stuk dat een verbintenis, beschikking of schuldbevrijding inhoudt of teweegbrengt.
Art. 471. In de gevallen van de artikelen 468, 469 en 470 is de straf de ops luiting van tien jaar tot vijftien jaar :
  indien het misdrijf wordt gepleegd door middel van braak, inklimming of valse sleutels;
  indien het misdrijf wordt gepleegd door een openbaar ambtenaar door middel van zijn ambtsbediening;
  indien de schuldigen of een van hen de titel of de kentekens van een openbaar ambtenaar aannemen of een vals bevel van het openbaar gezag inroepen;
  indien het misdrijf gepleegd wordt bij nacht;
  indien het misdrijf gepleegd wordt door twee of meer personen;
  indien de schuldige, om het misdrijf te vergemakkelijken of zijn vlucht te verzekeren, gebruik maakt van een voertuig of enig ander al of niet met een motor aangedreven tuig;
  indien het misdrijf gepleegd wordt ten nadele van een persoon van wie de kwetsbare toestand ten gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, duidelijk was of de dader bekend was.

Bewijsvoering?

Het moeilijke voor dit misdrijf is vaak de bewijsvoering en (in sommige gevallen) het vinden van de dader(s).

In de eerste plaats raden wij aan om onmiddellijk de politie te verwittigen en een verklaring af te leggen.

U dient zo veel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen en een (gedetailleerd) overzicht te bezorgen van de goederen die werden ontvreemd.

Een eenvoudige verklaring dat een uurwerk, een schilderij werd gestolen kan in een latere fase tot problemen (in bewijsvoering) leiden.

Hoe verloopt een procedure in het kader van diefstal?

Indien u het slachtoffer bent van diefstal is het aangewezen om klacht neer te leggen, dan wel klacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen bij de onderzoeksrechter.

 


Actueel

 Daar is de zon, daar is de BOB-campagne

Vrijdag 01 Juli 2022

Daar is de zon, daar is de BOB-campagne

‘Deze keer ben ik BOB’ luidt de titel van de nieuwe BOB-zomercampagne. Dat België uitermate slecht scoort in een Europees onderzoek naar alcohol achter het stuur, toont het blijvende belang van dergelijke campagnes aan.

Lees meer
 Nieuwe wet voor de elektrische step

Woensdag 29 Juni 2022

Nieuwe wet voor de elektrische step

De regels voor elektrische steps staan op het punt te veranderen als gevolg van een wijziging in de verkeerswetgeving. Deze wijzigingen treden in werking op 1 juli 2022. Intolaw biedt u een overzicht van de wijzigingen die van kracht zullen worden:

Lees meer
 Wat is het doel van de objectiviteitsclausule in een verzekeringscontract?

Donderdag 16 Juni 2022

Wat is het doel van de objectiviteitsclausule in een verzekeringscontract?

De objectiviteitsclausule is een clausule die wettelijk aanwezig moet zijn in alle rechtsbijstandverzekeringspolissen. Maar wat is het doel ervan, wanneer kan er een beroep op worden gedaan en wat met de mogelijke kosten bij de toepassing ervan? De advocaten van Intolaw vatten in dit artikel samen wat u moet weten over de objectiviteitsclausule in België

Lees meer
close menu 1u