De regresvordering

 De regresvordering

U bent verantwoordelijk voor een verkeersongeval dat schade heeft veroorzaakt aan een andere weggebruiker. U denkt dat u gedekt bent door uw WAM-verzekering. Enkele maanden na het ongeval ontvangt u echter een brief van uw verzekeringsmaatschappij waarin zij u vraagt de bedragen terug te betalen die zij aan de benadeelde partij van het ongeval heeft betaald. Is dit legaal?

Het wettelijk kader

Deze praktijk, regresvordering of recht van regres genoemd, is in beginsel volkomen wettig.

Het recht van regres wordt, specifiek wat de WAM-verzekering betreft, geregeld door de artikelen 44 tot 49 van de minimumvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (wet van 5 februari 2019).

Meer in het algemeen biedt artikel 152 van de verzekeringswet van 4 april 2014 een kader voor het verhaalsrecht van elke aansprakelijkheidsverzekering.

Wanneer zij haar recht van regres wil uitoefenen, moet de WAM- verzekeraar dus aan al deze wettelijke bepalingen voldoen.

Grenzen aan het recht van regres

De motorrijtuigenverzekering kan haar recht van regres niet zonder meer uitoefenen. Er dient daarvoor aan twee voorwaarden voldaan te zijn:

1.            De omstandigheden van het ongeval

Alleen indien het ongeval heeft plaatsgevonden in bijzondere omstandigheden, indien de verzekerde of de verzekeringnemer bijzondere kenmerken vertoont of indien de verzekeringsovereenkomst niet aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan de WAM-verzekeraar haar recht van regres uitoefenen.

Deze omstandigheden, kenmerken en voorwaarden worden exclusief opgesomd in de artikelen 45 tot en met 47 van de minimumvoorwaarden.

Het betreft onder meer:

- Verhaal op de verzekeringnemer wanneer het ongeval heeft plaatsgevonden terwijl de dekking is geschorst wegens niet-betaling van premies;

- Verhaal op de verzekerde wanneer hij/zij onder invloed van alcohol of drugs rijdt;

- Verhaal op de verzekeringnemer en/of de verzekerde indien het ongeval heeft plaatsgevonden omdat de schuldige bestuurder deelnam aan een niet-toegelaten snelheidswedstrijd;

- Verhaal op de verzekeringnemer en/of de verzekerde indien het ongeval is gebeurd ten gevolge van de aanwezigheid van meer passagiers in het voertuig dan het toegestane aantal;

- Verhaal op de verzekeringnemer en/of de verzekerde indien de schuldige bestuurder geen geldig rijbewijs had op het ogenblik van het ongeval;

- ...

2.            Het bedrag dat de verzekering kan vorderen

Zelfs als de WAM-verzekeraar enkele tienduizenden euro's heeft betaald om een weggebruiker te vergoeden die gewond is geraakt bij het door u veroorzaakte ongeval, en de omstandigheden van het ongeval haar in staat stellen een regresrecht uit te oefenen (zie punt 1.), zal de verzekeraar niet noodzakelijkerwijs het volledige betaalde bedrag kunnen terugvorderen.

Deze kwestie wordt geregeld in artikel 44, lid 3, van de minimumvoorwaarden. Er staat:

"Tenzij in de artikelen 45 tot en met 47 anders is bepaald, wordt het regres als volgt bepaald

  1° wanneer de netto-uitgaven 11.000 EUR niet overschrijden, kan het verhaal volledig uitgeoefend worden ;

  2° wanneer de netto-uitgaven meer bedragen dan 11.000 euro, wordt dit laatste bedrag verhoogd met de helft van de bedragen die meer bedragen dan 11.000 euro. Het verhaal mag een bedrag van 31.000 euro niet overschrijden.”

In ieder geval kan het bedrag waarop de WAM-verzekeraar aanspraak maakt, niet hoger zijn dan 31.000 euro.

Kennisgeving van het recht van regres

Naast deze eisen met betrekking tot de omstandigheden van het ongeval en de verzekeringsovereenkomst moet de verzekeringsmaatschappij voldoen aan een formele eis met betrekking tot de kennisgeving van haar recht van regres.

Artikel 152, lid 2, van de wet van 4 april 2014 bepaalt in feite:

"Op straffe van verlies van zijn recht van regres is de verzekeraar verplicht de verzekeringnemer, in voorkomend geval de andere verzekerde dan de verzekeringnemer, in kennis te stellen van zijn voornemen om regres uit te oefenen, zodra hij kennis heeft gekregen van de feiten die deze beslissing rechtvaardigen."

Deze kennisgeving moet eveneens verschillende voorwaarden voldoen: zij moet voldoende duidelijk en ondubbelzinnig zijn én zij moet worden verzonden zodra de verzekeringsmaatschappij kennis heeft van de feiten die haar besluit tot uitoefening van het recht van regres rechtvaardigen.

Het is mogelijk dat er niet altijd aan deze voorwaarden voldaan is.

Wanneer u een dergelijke kennisgeving ontvangt, raden wij u dan ook aan een beroep te doen op een van onze gespecialiseerde advocaten die kunnen nagaan of uw aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk aan alle voorwaarden voor de uitoefening van het verhaalsrecht heeft voldaan.


Neem contact met ons op

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u