De regresvordering

 De regresvordering

U bent verantwoordelijk voor een verkeersongeval dat schade heeft veroorzaakt aan een andere weggebruiker. U denkt dat u gedekt bent door uw WAM-verzekering. Enkele maanden na het ongeval ontvangt u echter een brief van uw verzekeringsmaatschappij waarin zij u vraagt de bedragen terug te betalen die zij aan de benadeelde partij van het ongeval heeft betaald. Is dit legaal?

Het wettelijk kader

Deze praktijk, regresvordering of recht van regres genoemd, is in beginsel volkomen wettig.

Het recht van regres wordt, specifiek wat de WAM-verzekering betreft, geregeld door de artikelen 44 tot 49 van de minimumvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (wet van 5 februari 2019).

Meer in het algemeen biedt artikel 152 van de verzekeringswet van 4 april 2014 een kader voor het verhaalsrecht van elke aansprakelijkheidsverzekering.

Wanneer zij haar recht van regres wil uitoefenen, moet de WAM- verzekeraar dus aan al deze wettelijke bepalingen voldoen.

Grenzen aan het recht van regres

De motorrijtuigenverzekering kan haar recht van regres niet zonder meer uitoefenen. Er dient daarvoor aan twee voorwaarden voldaan te zijn:

1.            De omstandigheden van het ongeval

Alleen indien het ongeval heeft plaatsgevonden in bijzondere omstandigheden, indien de verzekerde of de verzekeringnemer bijzondere kenmerken vertoont of indien de verzekeringsovereenkomst niet aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan de WAM-verzekeraar haar recht van regres uitoefenen.

Deze omstandigheden, kenmerken en voorwaarden worden exclusief opgesomd in de artikelen 45 tot en met 47 van de minimumvoorwaarden.

Het betreft onder meer:

- Verhaal op de verzekeringnemer wanneer het ongeval heeft plaatsgevonden terwijl de dekking is geschorst wegens niet-betaling van premies;

- Verhaal op de verzekerde wanneer hij/zij onder invloed van alcohol of drugs rijdt;

- Verhaal op de verzekeringnemer en/of de verzekerde indien het ongeval heeft plaatsgevonden omdat de schuldige bestuurder deelnam aan een niet-toegelaten snelheidswedstrijd;

- Verhaal op de verzekeringnemer en/of de verzekerde indien het ongeval is gebeurd ten gevolge van de aanwezigheid van meer passagiers in het voertuig dan het toegestane aantal;

- Verhaal op de verzekeringnemer en/of de verzekerde indien de schuldige bestuurder geen geldig rijbewijs had op het ogenblik van het ongeval;

- ...

2.            Het bedrag dat de verzekering kan vorderen

Zelfs als de WAM-verzekeraar enkele tienduizenden euro's heeft betaald om een weggebruiker te vergoeden die gewond is geraakt bij het door u veroorzaakte ongeval, en de omstandigheden van het ongeval haar in staat stellen een regresrecht uit te oefenen (zie punt 1.), zal de verzekeraar niet noodzakelijkerwijs het volledige betaalde bedrag kunnen terugvorderen.

Deze kwestie wordt geregeld in artikel 44, lid 3, van de minimumvoorwaarden. Er staat:

"Tenzij in de artikelen 45 tot en met 47 anders is bepaald, wordt het regres als volgt bepaald

  1° wanneer de netto-uitgaven 11.000 EUR niet overschrijden, kan het verhaal volledig uitgeoefend worden ;

  2° wanneer de netto-uitgaven meer bedragen dan 11.000 euro, wordt dit laatste bedrag verhoogd met de helft van de bedragen die meer bedragen dan 11.000 euro. Het verhaal mag een bedrag van 31.000 euro niet overschrijden.”

In ieder geval kan het bedrag waarop de WAM-verzekeraar aanspraak maakt, niet hoger zijn dan 31.000 euro.

Kennisgeving van het recht van regres

Naast deze eisen met betrekking tot de omstandigheden van het ongeval en de verzekeringsovereenkomst moet de verzekeringsmaatschappij voldoen aan een formele eis met betrekking tot de kennisgeving van haar recht van regres.

Artikel 152, lid 2, van de wet van 4 april 2014 bepaalt in feite:

"Op straffe van verlies van zijn recht van regres is de verzekeraar verplicht de verzekeringnemer, in voorkomend geval de andere verzekerde dan de verzekeringnemer, in kennis te stellen van zijn voornemen om regres uit te oefenen, zodra hij kennis heeft gekregen van de feiten die deze beslissing rechtvaardigen."

Deze kennisgeving moet eveneens verschillende voorwaarden voldoen: zij moet voldoende duidelijk en ondubbelzinnig zijn én zij moet worden verzonden zodra de verzekeringsmaatschappij kennis heeft van de feiten die haar besluit tot uitoefening van het recht van regres rechtvaardigen.

Het is mogelijk dat er niet altijd aan deze voorwaarden voldaan is.

Wanneer u een dergelijke kennisgeving ontvangt, raden wij u dan ook aan een beroep te doen op een van onze gespecialiseerde advocaten die kunnen nagaan of uw aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk aan alle voorwaarden voor de uitoefening van het verhaalsrecht heeft voldaan.


Neem contact met ons op

Actueel

 Hoeveel kost een GAS-boete?

Maandag 26 September 2022

Hoeveel kost een GAS-boete?

Om de opgelopen achterstand binnen Justitie weg te werken en om efficiënter te werken, is onze overheid al enkele jaren op zoek naar alternatieve mogelijkheden voor het bestraffen van verkeersovertredingen. Hun zoektocht resulteerde in het in leven roepen van de bestuurlijke beteugeling. Dit wil zeggen dat gemeenten vanaf nu de keuze hebben om een verkeersovertreding strafrechtelijk of bestuursrechtelijk af te handelen. Wanneer er wordt gekozen voor een bestuursrechtelijke afhandeling, kunnen gemeenten namelijk bepaalde overtredingen sanctioneren aan de hand van een GAS-boete.

Lees meer
 De betalende modules van het VIAS-instituut als alternatief voor een veroordeling

Vrijdag 26 Augustus 2022

De betalende modules van het VIAS-instituut als alternatief voor een veroordeling

Er wordt u een VIAS-cursus aangeboden omdat u een verkeersovertreding hebt begaan. U vraagt zich af wat zo’n cursus inhoudt en hoeveel tijd en geld dit u zal kosten. Sommige opleidingen zijn gratis. Deze opleidingen worden in een ander artikel besproken. Intolaw biedt u in dit artikel een overzicht van alle betalende cursussen van het VIAS-instituut:

Lees meer
 De regresvordering

Vrijdag 12 Augustus 2022

De regresvordering

U bent verantwoordelijk voor een verkeersongeval dat schade heeft veroorzaakt aan een andere weggebruiker. U denkt dat u gedekt bent door uw WAM-verzekering. Enkele maanden na het ongeval ontvangt u echter een brief van uw verzekeringsmaatschappij waarin zij u vraagt de bedragen terug te betalen die zij aan de benadeelde partij van het ongeval heeft betaald. Is dit legaal?

Lees meer
close menu 1u