Belgische wetgeving over alcohol in het verkeer

 Belgische wetgeving over alcohol in het verkeer

Rijden onder invloed van alcohol is uiteraard een strafbaar feit. Maar wat zijn de verschillende gevolgen van rijden onder invloed in België? In dit artikel legt Intolaw de belangrijkste begrippen uit, de mogelijke tests en analyses in België, alsook de belangrijkste gevolgen en mogelijke sancties in geval van een bewezen hoog alcoholgehalte.

Alcoholintoxicatie wordt behandeld in artikel 34 van de Wegverkeerswet. Boven een bepaald alcoholpromillage, ten minste 0,22 milligram per liter uitgeademde lucht of ten minste 0,5 gram per liter bloed, is een persoon die een voertuig bestuurt op een openbare plaats of een bestuurder begeleidt voor opleidingsdoeleinden, strafbaar. Deze overtreding is gebaseerd op het niveau zoals bepaald door een adem- of bloedtest.

De ademtest

Om het alcoholpromillage vast te stellen, voert de politie eerst een ademtest uit. Dit instrument spoort sporen van alcohol in de adem op. Wanneer een politieagent je adem wil testen, heb je het recht om 15 minuten uitstel te vragen.

Er zijn drie mogelijkheden:

De ademtest geeft "veilig" aan, d.w.z. dat het alcoholgehalte lager is dan 0,22 mg/l lucht (0,5 g per liter bloed);
De ademtest geeft "alarm" aan, d.w.z. dat het alcoholgehalte tussen 0,22 en 0,35 mg/l lucht ligt (0,5 en 0,8 gram per liter bloed);
De ademtest geeft "positief" aan, d.w.z. dat het alcoholgehalte hoger is dan 0,35 mg/l lucht (0,8 gram per liter bloed).


In het eerste geval, kunt u uw reis voortzetten. Maar in de laatste twee gevallen zal de politieagent een ademtest afnemen.

Ademanalyse

De ademtest wordt uitgevoerd met behulp van een blaastest, waarmee het alcoholgehalte van de uitgeademde lucht nauwkeurig kan worden gemeten.

Indien het resultaat van de analyse positief is, d.w.z. meer dan 0,22 mg/l lucht, moet de politieambtenaar u uitleggen dat u om een tweede en eventueel om een derde analyse kunt verzoeken. Als er een verschil is, wordt het voor u gunstigste resultaat behouden.

U heeft de mogelijkheid om een contra-expertise te vragen door middel van een bloedtest. De kosten van deze tweede analyse zullen echter door u worden gedragen indien het alcoholpromillage wordt bevestigd.

Indien de politie in het proces-verbaal niet vermeldt dat zij u in kennis heeft gesteld van uw recht om een tweede analyse of een contra-expertise te vragen, verliest het proces-verbaal zijn bewijskracht met betrekking tot het inwinnen van alcohol.

Als het niet mogelijk is een ademtest uit te voeren omdat de vereiste apparatuur niet beschikbaar is, omdat u weigert zich aan de ademtest te onderwerpen of omdat dit fysiek onmogelijk is, wordt een bloedmonster afgenomen door een arts op verzoek van de officier van justitie.

Weigering om een test, analyse of monster af te nemen zonder geldige reden is strafbaar.

Onderscheid tussen alcoholintoxicatie en dronkenschap

 In tegenstelling tot alcoholintoxicatie wordt dronkenschap niet bepaald door het alcoholgehalte in het bloed, maar door de staat waarin men verkeert.

Het Hof van Cassatie definieert het begrip dronkenschap als "de toestand van een persoon die niet langer permanent controle heeft over zijn daden, zonder dat het noodzakelijk is dat hij het bewustzijn daarvan heeft verloren".

De rechter kan de staat van dronkenschap afleiden uit alle elementen die hem of haar regelmatig worden voorgelegd en die de partijen eventueel hebben tegengesproken. In de praktijk noteren de politieagenten tijdens de controle uw tekenen van dronkenschap op basis van een hele reeks elementen (algemeen voorkomen, lopen, spreken, oriëntatie, enz.). Als de politie bijvoorbeeld vaststelt dat de dader zware oogleden heeft, wankelt, stottert en zich niet goed oriënteert, dan zal de rechter zeker van oordeel zijn dat het voorkomen van dronkenschap is vastgesteld.

Verschijning voor de politierechtbank of voorgestelde schikking


Als uw alcoholgehalte lager is dan 0,65 mg/l, zal de officier van justitie meestal een schikking voorstellen.

Wanneer u echter een verkeersongeval hebt veroorzaakt en uw alcoholgehalte ten minste 0,35 mg/l bedraagt, wordt u voor de politierechter gedaagd. Dit is ook het geval wanneer het gehalte gelijk is aan of hoger is dan 0,65 mg/l, wanneer u dronken was of wanneer u weigerde zich aan een ademtest, ademanalyse of bloedmonster te onderwerpen.

Rijden onder invloed: de straffen

Als bij de ademtest een gehalte van ten minste 0,65 mg/l wordt geconstateerd, wordt uw rijbewijs hoogstwaarschijnlijk onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen.

Wanneer u voor de politierechtbank verschijnt, vele maanden na het voorval, voorziet de Wegverkeerswet in een boete van minstens 200 euro (theoretisch tot 4.000 euro) en een facultatieve ontzegging van de rijbevoegdheid van 8 dagen tot 5 jaar bij een alcoholgehalte in het bloed tussen 0,22 mg/l en 0,35 mg/l. Voor een alcoholgehalte van ten minste 0,35 mg/l voorziet de wet in een boete van 1.600 euro (tot 16.000 euro) en een facultatieve ontzegging van de rijbevoegdheid van 8 dagen tot 5 jaar. Voor dronkenschap is de wet strenger aangezien een rijverbod verplicht is en ten minste 1 maand duurt.

De rechter beschikt dus over een ruime beoordelingsmarge wat de strafmaat betreft. Hij kan ook de boete en een deel van het rijverbod schorsen, voorwaarden verbinden aan de schorsing, een werkstraf opleggen in plaats van een boete, een medisch of psychologisch onderzoek instellen om u weer in het bezit te stellen van een rijbewijs als hij van mening is dat u problemen kunt hebben met drinken, enz. Een andere zeer praktische sanctie is de installatie van een alcoholslot.

Ademanalyse: wat is het en wanneer wordt het uitgevoerd?

De straf hangt af van uw persoonlijke omstandigheden, eventuele verzachtende omstandigheden, uw strafblad en de stappen die u hebt ondernomen om aan het verkeersmisdrijf te ontkomen.

Ongeschikt om te rijden
Veel chauffeurs weten dit niet, maar in principe kun je, als je verslaafd bent aan alcohol of alcohol misbruikt, als ongeschikt worden beschouwd om te rijden.

De rechter heeft namelijk de mogelijkheid om artikel 42 van de Wegverkeerswet toe te passen, d.w.z. dat hij u lichamelijk of geestelijk ongeschikt acht om te rijden. In het algemeen zal de rechter, alvorens dit artikel toe te passen, om een medisch onderzoek vragen. Als het rapport van de deskundige concludeert dat u ongeschikt bent om te rijden omdat hij of zij vaststelt dat u verslaafd bent aan drugs of drugs gebruikt, dan zal de rechter u ongeschikt verklaren om te rijden. In dit geval zult u gewoon voor onbepaalde tijd niet kunnen rijden. Dit kan dramatisch zijn voor uw beroeps- of privéleven, maar het doel is de veiligheid van andere weggebruikers te waarborgen.

Om uw rijongeschiktheid te herzien, moet u zich ten vroegste 6 maanden na uw veroordeling schriftelijk tot het parket wenden, zodat een nieuwe hoorzitting kan worden gepland in de hoop de ongeschiktheid op te heffen. Daartoe moet u bewijzen dat u zes maanden lang geen alcohol hebt gedronken door bloed- of haartests te laten afnemen.

Heeft u een vraag over een overtreding van de wet inzake rijden onder invloed, of een boete of straf die u wilt analyseren en/of aanvechten? Aarzel niet om contact op te nemen met de deskundigen van Intolaw voor professionele begeleiding.


Bereken je boete

Actueel

 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
 Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

In België worden verkeersovertredingen ingedeeld in vier graden gebaseerd op de ernst van de overtreding. Hoe hoger de graad, hoe zwaarder de overtreding beboet wordt. Vierdegraadsovertredingen worden beschouwd als de ernstigste overtredingen, gevolgd door de derde-, tweede- en uiteindelijk eerstegraadsovertredingen. In dit artikel bespreken we enkele voorbeelden per categorie en welke straffen daarbij horen.

Lees meer
 CBD achter het stuur: ken de risico’s

Donderdag 25 Januari 2024

CBD achter het stuur: ken de risico’s

We zien de laatste jaren een sterke stijging in het aantal chauffeurs die positief testen op drugsgebruik. Meer en meer gaat het specifiek over CBD. Dit is een stof die ook aanwezig is in cannabis en geconsumeerd kan worden in verschillende vormen. Hierdoor staat het bekend om zijn ontspannende eigenschappen, wat de combinatie met autorijden uiterst gevaarlijk maakt. Rijden onder invloed van alcohol of drugs blijft één van de grootste oorzaken van (dodelijke) verkeersongevallen. Er wordt dan ook steeds luider geroepen om chauffeurs die onder invloed zijn sterker te straffen. In dit artikel bekijken we wat je momenteel riskeert bij een positieve test op drugsgebruik.

Lees meer
close menu 1u