Syndicus

 Syndicus

A. We willen overgaan tot ontslag van onze syndicus. Kan dat? Hoe moet dat gebeuren?

De Algemene Vergadering kan te allen tijde beslissen de syndicus te ontslaan.

Dit vereist uiteraard wel dat de Algemene Vergadering samen komt, waarbij het uiteraard sterk aan te raden valt dat het mandaat van de syndicus geagendeerd wordt.

Hoe de Algemene Vergadering kan worden samengeroepen kan verder op de website gelezen worden.

De beslissing om een nieuwe syndicus aan te stellen dan wel de zittende syndicus te ontslaan dient met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen te gebeuren.

Let wel:

 • De mogelijkheid dat de syndicus te allen tijde kan ontslagen worden, betekent niet dat er contractuele voorwaarden van toepassing kunnen zijn omtrent de verbrekingsmodaliteiten (zoals schadevergoeding).
 • U kan dit nalezen in de getekende syndicusovereenkomst (die U als mede-eigenaar kan inkijken).
 • Het strekt uiteraard tot aanbeveling zich hierbij adequaat te laten adviseren. Intolaw Advocaten kunnen u hierin desgewenst bijstaan.

De Algemene Vergadering kan te allen tijde haar syndicus ontslaan mits er een volstrekte meerderheid voor dit ontslag stemt. Dit vereist uiteraard dat de Algemene Vergadering samenkomt.

B. Ik heb geen vertrouwen in de syndicus. Moet ik betalen aan iemand die ik niet vertrouw?

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de syndicus ertoe gehouden is elke vermenging van kapitalen te vermijden;

 • de Vereniging van Mede-Eigenaars beschikt dan ook over afzonderlijke bankrekeningen waarop respectievelijk de werk- en reservekapitalen staan.
 • U betaalt dan ook niet aan de syndicus, maar aan de Vereniging van Mede-Eigenaars.
 • Wanneer de Vereniging van Mede-Eigenaars onvoldoende middelen heeft, zal de syndicus de leveranciers niet kunnen betalen met alle gevolgen die dit met zich meebrengt: verwijlinteresten enz. zullen door de mede-eigendom gedragen worden.
 • Bovendien heeft de syndicus tot taak om ervoor te zorgen dat de mede-eigenaars hun respectievelijke bijdragen aan de mede-eigendom betalen.

Heeft U geen vertrouwen in Uw syndicus, dan is gerichte controle een beter wapen, waarbij ook het ontslag van de syndicus desgevallend kan geagendeerd worden.

 • Overigens dient iedere syndicus, professioneel of particulier, te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering.
 • U kan het bewijs van deze verzekering opvragen bij Uw syndicus.
 • Maakt Uw syndicus zware fouten, dan zal (nadat dit vast staat) de verzekering kunnen worden aangesproken om de schade te vergoeden.

De mede-eigenaar betaalt aan de Vereniging van Mede-Eigenaars, niet aan de syndicus zelf.

C. Mag een syndicus zomaar naar een rechtszaak beginnen?

Er moet het onderscheid gemaakt worden tussen het vertegenwoordigen van de Vereniging van Mede-Eigenaars (als partij) en het initiatief nemen om een procedure op te starten.

De syndicus heeft wettelijk tot taak om de Vereniging van Mede-Eigenaars, ook in rechte, te vertegenwoordigen.

Wat de beslissing betreft om in rechte te treden, is het zo dat dit door de Algemene Vergadering moet besloten worden.

 • Dit kan opvoorhand maar – in spoedeisende zaken- ook achteraf.
 • Men denke bijvoorbeeld aan het dagvaarden om het verstrijken van een vervaltermijn te vermijden.

Daarnaast wordt algemeen aangenomen dat de syndicus voor het invorderen van de achterstallige bijdragen van de mede-eigenaars geen bijkomende beslissing van de Algemene Vergadering moet verkrijgen.

De Algemene Vergadering dient steeds over het instellen van procedures te beslissen, met de invordering van achterstallige bijdragen als uitzondering.


Actueel

 Net te laat! Hoe hoog is de boete wanneer ik door een rood licht rijd?

Dinsdag 27 Juli 2021

Net te laat! Hoe hoog is de boete wanneer ik door een rood licht rijd?

Was het verkeerslicht nog oranje of net niet? Een kwestie van een seconde, maar wel met hele andere gevolgen! In dit artikel bekijken we hoe dit gecontroleerd wordt, wat de rol is van de plaats waar je door het rood licht rijdt en uiteraard hoe hoog de boete is in België!

Lees meer
 Wanneer ben ik mijn rijbewijs kwijt bij een snelheidsovertreding?

Vrijdag 16 Juli 2021

Wanneer ben ik mijn rijbewijs kwijt bij een snelheidsovertreding?

In de wet wordt bepaald dat bij snelheidsovertredingen over een bepaalde grens er verplicht een rijverbod dient te worden uitgesproken. Daardoor zullen deze overtredingen ook steeds gedagvaard worden voor de Politierechtbank en is een gewone geldboete niet mogelijk. De rechtbank kan niet afwijken van de verplichting om een rijverbod op te leggen, behoudens uitdrukkelijke motivering. De praktijk leert ons echter dat de rechtbank zelden tot nooit gebruik maakt van deze uitzondering.

Lees meer
 Aansprakelijkheid na verkeersongeval

Maandag 12 Juli 2021

Aansprakelijkheid na verkeersongeval

Een van de eerste stappen na een verkeersongeluk is het bepalen wie er nu in fout was. Een eenvoudige vraag, maar het antwoord is dat vaak niet. Dit leidt regelmatig tot ellenlange discussies tussen de betrokken partijen en hun verzekeringsmaatschappijen. In dit artikel lichten we het Europese Aanrijdingsformulier toe en bespreken we wat je best kan doen in het geval van onenigheid.

Lees meer
close menu