Hoe werken wij?

 Hoe werken wij?

1. Voorafgaandelijk: nazicht van uw algemene voorwaarden en uitwerken van uw debiteurenbeheer op uw maat

Vooreerst wordt een analyse gemaakt van uw bestaande contract- en factuurvoorwaarden. Voor zoveel als nodig worden deze geoptimaliseerd, conform de huidige wetgeving en rechtspraak. Hierbij besteden wij bijzondere aandacht aan het juridisch afdwingbaar maken van uw contract- en factuurvoorwaarden. Afhankelijk van het aantal dossiers dat u overmaakt zal hiervoor een minimale kost dan wel geen kost worden aangerekend. In overleg wordt een traject uitgewerkt op maat van uw onderneming waarbij onder meer rekening wordt gehouden met uw commerciële belangen.

2. Minnelijke fase

Na overleg worden uw dossiers opgeladen in onze online web applicatie. U kan vervolgens ten allen tijde de stand van een bepaald dossier controleren door in te loggen in ons systeem. In deze fase wordt een ingebrekestelling verstuurd naar de debiteur in de naam en op het briefpapier van ons kantoor. Hierbij wordt in overleg bepaald op welke wijze en op welke tijdstippen deze ingebrekestelling(en) wordt verstuurd. Indien uw factuur niet wordt betaald, kan uw dossier gerechtelijk worden ingevorderd.

3. Gerechtelijke fase

Indien er na de minnelijke fase niet wordt betaald, bestaan er twee mogelijkheden.

1. Ofwel wordt er ingevorderd door de gerechtsdeurwaarder, via een nieuwe procedure “onbetwiste schuldvordering”, van kracht sinds juli 2016. Dit lukt enkel indien uw klant een onderneming is (dus geen particuliere consument) én indien uw factuur niet werd betwist of geprotesteerd. Indien wij vaststellen dat uw dossier hieraan voldoet, maken wij alle nodige stukken over aan de gerechtsdeurwaarder. In dat geval wordt een aanmaning betekend door de gerechtsdeurwaarder, voor de hoofdsom, een schadevergoeding van 10% op de hoofdsom en een bijkomende vergoeding van 40 EUR. Uw klant heeft 30 dagen om te betalen. Doet deze dat niet, dan wordt 8 dagen later een PV van niet-betwisting opgesteld, dat online wordt doorgestuurd naar een magistraat (rechter) die het uitvoerbaar verklaart. Daarna kan er verder ingevorderd worden, bv. door middel van beslag.

2. Indien uw klant een particulier is, of de factuur betwist, dan moeten wij overgaan tot dagvaarding. Een ontwerp van de dagvaarding wordt hierbij door ons opgemaakt, ter goedkeuring voorgelegd en overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. Na het verkrijgen van het vonnis zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot uitvoering waarbij steeds overleg zal worden gepleegd bij de uitvoeringsmaatregelen (uitvoerend beslag, verkoop roerende goederen enz.).

Bij deze gerechtelijke procedures zal er ook steeds naar worden gestreefd dat al onze kosten en ereloon worden betaald door de debiteur.


Actueel

 Schade door slecht wegdek?

Schade door slecht wegdek?

De slechte staat van de wegen in België is een feit dat niet ontkent kan worden. En niet alleen de wegen maar ook de fietspaden of voetpaden laten te wensen over. Wat kan u doen wanneer u schade geleden heeft ten gevolge van de slechte staat van de weg?

Lees meer
 Medische en psychologische herstelproeven

Medische en psychologische herstelproeven

Bij zware overtredingen zoals dronkenschap en rijden onder invloed van drugs of bij recidive wordt er door de rechtbank medische en/of psychologische testen opgelegd. U dient te slagen voor deze herstelproeven om uw rijbewijs terug te krijgen.

Lees meer
 GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Dinsdag 14 December 2021

GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Kamerleden Jef Van den Bergh (CD&V) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) hebben een wetsvoorstel ingediend waardoor het gebruik van een smartphone achter het stuur strenger wordt bestraft. Vanaf volgend jaar wordt deze overtreding beschouwd als een overtreding van de derde graad. Een direct gevolg daarvan is dat de boete verhoogd wordt van 116 euro naar 174 euro.

Lees meer
close menu 1u