Herhaling of recidive

 Herhaling of recidive

 • In de meeste gevallen van (wettelijke) herhaling is er sprake een vervolging van feiten waarvoor u in het verleden al werd veroordeeld.

 • Vanaf 01.01.2015 is het mogelijk dat u wordt vervolgd in het kader van (wettelijke) herhaling voor feiten die niet meer gekoppeld zijn aan dezelfde overtreding.

Wat riskeert u indien u in het verleden reeds werd veroordeeld voor minstens één van volgende overtredingen:

 • overtredingen vierde graad (negeren stopbevel van bevoegd persoon, ..)
 • ernstige snelheidsovertredingen die altijd leiden tot rijverval
 • rijden zonder rijbewijs, als begeleider, bij onmiddellijke intrekking 
 • vluchtmisdrijf  
 • zware alcoholintoxicatie 
 • dronkenschap
 • aanzetten, uitdagen of toelaten tot rijden 
 • drugs in het verkeer 
 • begeleider in periode van zijn/haar rijverval 
 • uitrustingen die vaststellingen van overtredingen bemoeilijkt of verhindert of opspoort

Herhaling binnen 3 jaar van 1 voorgaand (niet) gelijkaardige veroordeling:

 • Verplicht rijverbod van minimum van 3 maanden
 • Slagen in 4 examens en onderzoeken
 • Toepasselijk wanneer 1 van volgend voorgaande veroordeling:

Herhaling binnen 3 jaar van 2 voorgaande (niet) gelijkaardige veroordelingen:

 • Verplicht rijverbod van ten minste 6 maanden
 • Slagen van 4 examens en onderzoeken
 • Toepasselijk wanneer 2 voorgaande (niet) gelijkaardige veroordelingen

Herhaling binnen 3 jaar van 3 of meer voorgaande (niet) gelijkaardige veroordelingen:

 • Verplicht rijverbod van ten minste 9 maanden
 • verplicht slagen van 4 examens en onderzoeken
 • Toepasselijk wanneer 3 of meer voorgaande (niet) gelijkaardige veroordelingen

De doorgevoerde wijziging heeft twee facetten:

 1. Vooreerst worden hier de straffen bepaald voor de gevallen waarin iemand die veroordeeld werd voor één van de overtredingen opgesomd in paragraaf 6, binnen de drie jaar na het in kracht van gewijsde treden van het veroordelend vonnis opnieuw één, respectievelijk twee, drie of meer van deze overtredingen begaat.
 2. Het tweede facet is dat dit artikel een kruisbestuiving inzake recidive invoert.

Herhaling door Kruisbestuiving?

Herhaling moet niet meer steeds gekoppeld zijn aan dezelfde overtreding.

Zij kan ook ontstaan wanneer één van de overtredingen bepaald in paragraaf 6 WPW, wordt gevolgd door een willekeurige andere overtreding uit datzelfde artikel.

Kruisbestuiving met voorgaande niet gelijkaardige veroordelingen

De overtredingen die bedoeld worden zijn:

 • overtredingen van de vierde graad (art. 29, §1, eerste lid)
 • overtredingen maximale snelheid met verplicht verval van het recht tot sturen (art. 29, §3, derde lid)
 • overtredingen betreffende (voorlopig) rijbewijs, o.m. rijden zonder rijbewijs en tijdens de onmiddellijke intrekking (art. 30, §1, 2 en 3)
 • vluchtmisdrijf met en zonder gekwetsten (art. 33, §1 en 2)
 • zware intoxicatie en dronkenschap (art. 34, §2 en art. 35)
 • toevertrouwen of aanzetten tot sturen bij intoxicatie of dronkenschap (art. 37)
 • drugsintoxicatie (art. 37bis, §1)
 • sturen of begeleiden ondanks verval of opschorting recht tot sturen (art. 48)
 • infrastructuur tot vaststellen overtredingen verstoren of bemoeilijken (art. 62bis)

Verplicht rijverbod en 4 examens en onderzoeken

De rechter is in geval van herhaling binnen 3 jaar na een eerder veroordeling verplicht het verval uit te spreken, behoudens in geval van toepassing van artikel 37/1, eerste lid, waarmee het alcoholslot bedoeld wordt.

Het herstel van het recht tot sturen is afhankelijk van het slagen voor vier examens en onderzoeken.

Voor nieuwe feiten na 01.01.2015

Het artikel treedt in werking op 1 januari 2015 en is dus van toepassing op nieuwe feiten die zich na die datum voordoen, ook als de oude overtreding waarop de recidive betrekking heeft van voor die datum dateert.

Wat zegt het nieuwe artikel 38 §6 Wet Wegverkeerswet

Het nieuwe artikel 38 §6 Wet Wegverkeerswet treed in werking op 01.01.2015 en bepaalt:

Eerste lid

Behoudens in geval van artikel 37/1, eerste lid, moet de rechter het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig van ten minste 3 maanden uitspreken, en het herstel van het recht tot sturen afhankelijk maken van het slagen voor de vier examens en onderzoeken bedoeld in § 3, eerste lid, wanneer de schuldige, in de periode van 3 jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan voor één van de overtredingen bedoeld in de artikelen 29, § 1, eerste lid, 29, § 3, derde lid, 30, §§ 1, 2 en 3, 33, §§ 1 en 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1, 48 en 62bis, opnieuw één van deze overtredingen begaat.

Tweede lid  

Wanneer de schuldige binnen 3 jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan voor één van de in het eerste lid bedoelde overtredingen, twee van deze overtredingen opnieuw begaat, bedraagt het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig ten minste 6 maanden en is het herstel van het recht tot sturen afhankelijk van het slagen voor de vier examens en onderzoeken bedoeld in § 3, eerste lid.

Derde lid

Wanneer de schuldige binnen 3 jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan voor één van de in het eerste lid bedoelde overtredingen, drie of meer van deze overtredingen opnieuw begaat, bedraagt het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig ten minste 9 maanden en is het herstel van het recht tot sturen afhankelijk van het slagen voor de vier examens en onderzoeken bedoeld in § 3, eerste lid.

Opgepast:

 • Vòòr de inwerkingtreding van dit artikel geldt bij herhaling van artikel 30, §3 of artikel 48 WPW een verplicht rijverbod van minstens 6 maand.
 • Vanaf 1 januari 2015 zal bij deze herhalingen een rijverbod van slechts minstens 3 maand gelden, maar wel met verplichte proeven.

Eerste Probleem : geen wettelijke basis!!!

 • Het rijverbod als hoofdstraf werd geschrapt in artikel 49/1 Wegverkeerswet ingevolge artikel 13 van de wet van 9 maart 2014 (zie supra) en door artikel 9, 1° van dezelfde wet verplaatst naar artikel 38, §1, 1° Wegverkeerswet (zie supra).
 • Er is echter een probleem met betrekking tot de toepassing in de tijd in die zin dat artikel 13 in werking treedt op 1 juli 2014 en artikel 9 pas op 1 januari 2015.
 • Het herstel-KB van 21 juli 2014 bepaalt nu dat artikel 9, 1° ook in werking treedt op 1 juli 2014. Dit herstel-KB is echter pas in werking getreden op datum van haar publicatie, i.e. 28 juli 2014.

Met andere woorden ==> Geen wettelijke basis voor opleggen van rijverbod in de periode van 1 tot 28 juli 2014

De vraag stelt zich dus wat wordt van overtredingen of vonnissen inzake artikel 49/1 die betrekking hebben op de periode tussen 1 en 28 juli 2014.

Voor deze periode is er geen wettelijke basis voor het opleggen van een rijverbod.

Tweede probleem : discrepantie in bestraffing

Tenslotte rijst een probleem in die zin dat er een zware discrepantie bestaat tussen de straffen bij herhaling van artikel 38, §4 38, §6 WPW en de straffen bij herhaling van artikel 36 37bis WPW.

Aangezien de eerste slechts pas in werking treden op 1 januari 2015 zal een mogelijkse schending van het gelijkheidsbeginsel waarschijnlijk pas na deze datum worden vastgesteld.


Actueel

 Action récursoire d’une assurance après un accident

Donderdag 24 Juni 2021

Action récursoire d’une assurance après un accident

Après un accident où un assuré est reconnu fautif et sous l’influence de l’alcool notamment, l’assurance dispose d’un droit de recours, également appelé action récursoire. Intolaw explique dans cet article ce qu’il faut savoir sur cette action, les notions principales liées au recours, ainsi que les réflexes à avoir dans pareille situation.

Lees meer
 Correctiemarges op snelheidsovertredingen verdwijnen! Wat zijn de gevolgen?

Maandag 21 Juni 2021

Correctiemarges op snelheidsovertredingen verdwijnen! Wat zijn de gevolgen?

Huidig minister van Justitie Vincent van Quickenborne kondigde recent enkele maatregelen aan om de verkeersveiligheid te verhogen en hardrijders aan te pakken. Meer concreet zullen de correctiemarges die het openbaar ministerie toepast op snelheidsovertredingen worden weggewerkt. Maar wat wil dit nu concreet zeggen? En welke gevolgen heeft dit voor personen die te snel rijden?

Lees meer
 Verkeersboetes in Duitsland: wat moet ik betalen?

Dinsdag 15 Juni 2021

Verkeersboetes in Duitsland: wat moet ik betalen?

Als men Duitsland zegt, zal één van de eerste dingen waaraan je denkt de Duitse Autobahn zijn. Het ontbreken van een snelheidslimiet op bepaalde delen van de Duitse wegen spreekt menig vakantieganger en autoliefhebber aan. Maar laat je zeker niet vangen, ook in Duitsland zijn de gevolgen voor een snelheidsovertreding niet te onderschatten.

Lees meer
close menu