Inhoudstabel

Technische eisen voertuig

Wat betekent de wijziging bij technische eisen voertuig?

A. Voorleggen van verzekeringsbewijs bij technische keuring

Artikel 4 K.B. 18 oktober 2013 (in werking getreden op 5 december 2013) voert een nieuw artikel 23, §7, 5° toe aan het KB van 15 maart 1968 waardoor bij de technische keuring ook het verzekeringsbewijs van het betrokken voertuig, dat werd afgeleverd overeenkomstig de WAM-wet van 21 november 1989, moet worden overhandigd.

B. Verbod opvallende markering

B.1. Opvallende markering?

Een inrichting die dient om een voertuig van de zij- of achterkant gezien meer zichtbaarheid te geven, door weerkaatsing van het licht afkomstig van een niet tot dat voertuig behorende lichtbron, waarbij de waarnemer zich nabij deze lichtbron bevindt. (artikel 28, §1, 26° KB 15 maart 1968)

Artikel 6, 2° K.B. 18 oktober 2013 (in werking getreden op 5 december 2013) vervangt het vierde lid van artikel 28, §5, 1° KB 15 maart 1968 in die zin dat een opvallende markering verboden wordt voor voertuigen van de categorieën M1 en O1, respectievelijk personenwagens en aanhangwagens met een MTM van maximum 750kg. Daarnaast wordt ook voorzien in een aantal uitzonderingen.

B.2. Enkele uitzonderingen

De voertuigen bedoeld in paragraaf 2, 1°, c), 4, van dit besluit, evenals de voertuigen bedoeld in artikel 7 van het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg, mogen er echter wel mee worden uitgerust.”

De Minister bevoegd voor het wegverkeer of zijn afgevaardigde kan opvallende markeringen toelaten op bepaalde voertuigen van categorie M1, wanneer hun gebruik dergelijke markeringen met het oog op de verkeersveiligheid vereist.

Volgende voertuigen worden in elk geval vrijgesteld :

— de voertuigen van “De Post”;

— de taxi’s;

— de voertuigen die aangewend worden in het raam van gehandicaptenvervoer.

— voertuigen van de wegenhulp.

— de prioritaire voertuigen zoals bedoeld in artikel 28, § 2, 1°, c, 4:

De voertuigen van de (politiediensten), de niet gebanaliseerde voertuigen van de dienst wegcontrole van het (Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur) te Land, de niet gebanaliseerde voertuigen van de Administratie der Douane en Accijnzen aangeduid door de Minister van Financiën, de niet gebanaliseerde voertuigen van de militaire politie en van de diensten voor het ophalen en vernietigen van explosieven aangeduid door de Minister van Landsverdediging, (de voertuigen van de Federale Overheidsdienst van Justitie bestemd voor het vervoer van gedetineerden en voor het Openbaar Ministerie, het dienstvoertuig van de provinciegouverneurs, de herkenbare voertuigen van de inspectiediensten van de gewesten en van de maatschappijen voor openbaar vervoer belast met wegcontrole,) de ziekenauto's, de voertuigen voor dringende medische interventie van de dienst 100, de brandweervoertuigen, de voertuigen van de Civiele Bescherming, (de voertuigen van de veiligheidsdienst van de spoorwegen, de voertuigen voor hulpverlening van Infrabel), de voertuigen voor hulpverlening bij ernstig incident veroorzaakt door water, gas, elektriciteit of radioactieve stoffen.;

C. Periodieke keuring

Samengevat kan gesteld worden dat van 01.05.2014 een periodieke keuring om de 2 jaar wordt ingevoerd voor landbouwtractoren die behoren tot voertuigen van traag vervoer en met een MTM van 3,5 ton – 7,5 ton en om het jaar voor landbouwtractoren die eveneens behoren tot voertuigen van traag vervoer maar met een MTM van meer dan 7,5 ton. In beide gevallen zijn uitgezonderd de landbouwtractoren die

  • uitsluitend gebruikt worden voor land-, tuin- bosbouw of visteelt
  • gebruikt worden voor onderhoud omgeving van de wegen, ook in de winter om sneeuw te ruimen of zout te strooien.

Traag vervoer: Voor 29 oktober 2014 zijn landbouw- of bosbouwtrekkers per definitie traag vervoer, sinds 29 oktober 2014 zijn landbouw- of bosbouwtrekkers enkel traag vervoer wanneer zij max. 40 km/h mogen rijden.

D. Meldingsplicht van zware beschadigingen

Auto-experts hebben vanaf 01.05.2014 een meldingsplicht aan de FOD Mobiliteit en Vervoer wanneer zij zware beschadigingen vaststellen.

E. Kentekenplaat of bewijs van inschrijving

Bij een keuring naar aanleiding van een overdracht van titel moet ofwel de kentekenplaat of commerciële plaat van de overdrager worden aangeboden, ofwel de kentekenplaat van degene die het voertuig wil inschrijven en vermeld is op de aanvraag van de inschrijving. Deze moet dan wel het bewijs van de inschrijving kunnen voorleggen.

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Dinsdag 08 Februari 2022

1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Uit een onderzoek van VIAS blijkt dat 6% van de Belgische bestuurders minstens 1x per maand met de auto rijdt nadat hij of zij lachgas heeft gebruikt. Bij jonge bestuurders ligt dit percentage zelfs een stuk hoger. Lachgas is dan wel niet detecteerbaar door een test, maar het heeft wel een grote invloed op de rijvaardigheid en verkeersveiligheid.

Lees meer
 Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Maandag 07 Februari 2022

Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Sinds 2022 zien de onmiddellijke inningen, ook wel beter bekend als de ‘boetebrief’ er in België anders uit. Met deze wijziging was het de bedoeling om de onmiddellijke inningen moderner, duidelijker en beter aangepast aan de overtreder te maken. Het doel was om ervoor te zorgen dat het voor de overtreder eenvoudiger en sneller is om de brief te lezen en de boete te betalen.

Lees meer
 De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

Dinsdag 14 December 2021

De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

De verruiming van de GAS-Wet geeft gemeenten de mogelijkheid om voortaan ook beperkte snelheidsovertredingen binnen het eigen grondgebied te bestraffen met een administratieve sanctie. Vijf gemeenten sloten meteen een contract met een aantal privébedrijven om binnen deze nieuwe bevoegdheid trajectcontroles op hun grondgebied te voorzien. Een beperkte investering voor de lokale overheid dus, die als kleine speler logischerwijs het comparatief voordeel verliest. Het idee dat verkeersboetes het voorwerp uitmaken van een particulier verdienmodel, beroerde de gemoederen en lokte bij experts en menig politicus verontwaardiging uit. Los van de politieke bezorgdheden, moet ook vanuit juridisch oogpunt met de grootste omzichtigheid naar een dergelijk samenwerking gekeken worden.

Lees meer
close menu 1u