Het voertuig van mijn klant is totaal verloren na een ongeval. Wat met de gebruiksderving?

De gebruiksderving vergoedt de schade ingevolge de onbruikbaarheid van een beschadigd voertuig. Deze wordt onderverdeeld in de wachttijd en de mutatie- of herstellingsduur. De meest adequate wijze van vergoeding is evenwel de terugbetaling van de kosten verbonden aan het huren van een gelijkwaardig vervangvoertuig.

1.

In geval een zaak volledig werd vernield, kan de schadelijder vergoeding vorderen voor de gebruiksderving van het voertuig dat niet kan gebruikt worden zowel gedurende de tijd die nodig is om de vaststelling van de schade te doen als de tijd die nodig is om het voertuig te vervangen.

De gebruiksderving van voertuigen wordt wat de duur van de onbruikbaarheid betreft dus onderverdeeld in twee periodes.

In eerste instantie gaat het om de wachttijd. Dit is de periode die overeenkomt met de tijdspanne nodig om de schade tegensprekelijk te laten vaststellen, i.e. de periode tussen het ogenblik waarop het schadegeval plaatsvond en de beëindiging van het deskundigenonderzoek.

In de tweede plaats gaat het om de mutatie- of herstellingsduur .

Het behoort niet tot de taak van de deskundige om deze derving te bepalen, principe dat de laatste jaren door het merendeel van de rechtspraak bevestigd en herhaald wordt.

2.

Uw verzekerde kan ervoor kiezen om als vergoeding wegens gebruiksderving te opteren voor de terugbetaling van kosten gemaakt voor de huur van een vervangvoertuig.

Bij zaakschade moet de benadeelde immers worden hersteld in de toestand waarin hij verkeerde op de dag van het ongeval indien de zaak niet beschadigd was geweest door de fout van de schadeverwekker.

De integrale schadeloosstelling in concreto is daarbij het uitgangspunt, m.n. enerzijds mag uw verzekerde er niet slechter aan toe zijn dan wanneer de onrechtmatige daad niet had plaatsgevonden. Anderzijds is het evenmin de bedoeling dat uw verzekerde zich zou verrijken.

De schade ingevolge de onbruikbaarheid van een voertuig wordt dan ook op de meest adequate wijze vergoed door aan de eigenaar van een vernield voertuig de kosten terug te betalen van het huren van een gelijkwaardig vervangingsvoertuig tijdens de periode van onbruikbaarheid van het eigen voertuig, omdat de schadelijder op die manier het best wordt teruggebracht in de toestand waarin hij, wat de genotswaarde van zijn voertuig betreft, zich zou hebben bevonden als het schadegeval zich niet had voorgedaan.

De Indicatieve Tabel bepaalt hieromtrent tot slot het volgende:

"Indien de benadeelde een vervangwagen huurt, heeft hij recht op de terugbetaling van de gemaakte kosten, op voorwaarde dat de vervangwagen van hetzelfde type is.

Bovendien kan als besparing voor het niet-gebruik van het eigen voertuig een bedrag worden aangerekend gelijk aan 10% van de huurfactuur."

Krachtens bovenstaande uitgangspunten wordt de terugbetaling van de kosten van het huren van een vervangingsvoertuig in de rechtspraak en rechtsleer aanvaard, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan, nl.:

  • dat het vervangvoertuig van dezelfde aard en klasse is;
  • dat het beschadigde voertuig wordt hersteld resp. vervangen en
  • dat de duur van de huur van het vervangingsvoertuig overeenstemt met de periode van onbeschikbaarheid.

Voorbeeld uit de praktijk

De 10 jaar oude Mercedes van Jozef werd onherstelbaar beschadigd naar aanleiding van een verkeersongeval.

Naast de geleden voertuigschade vraagt INTOLAW namens Jozef o.m. ook vergoeding voor de gebruiksderving, in de vorm van enerzijds een wachttijd ten belope van 16 dagen en anderzijds de huur van een vervangvoertuig voor een periode van 15 dagen.

De verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke bestuurder weigert deze schadeposten te vergoeden en stelt een forfaitair bedrag, gebaseerd op 8 dagen conform de vaststelling van de expert.

De rechtbank kent uiteindelijk de integrale vordering toe.

Tip

Bestudeer de schadeberekening van een geaccidenteerd voertuig grondig en wees op uw hoede voor ‘vergeten’ schadeposten. Laat u desnoods adviseren en/of bijstaan door één van de experten va INTOLAW.

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies
Laurens Guinée

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

close menu 1u