Aangaande een fout van de beroepsbeoefenaar

Kan ik klacht indienen bij de ombudsdienst van het ziekenhuis voor een gebrek aan communicatie?

Volgens de Wet Patiëntenrechten (art. 11 §1) kan u als patiënt een klacht neerleggen in verband met de uitoefening van uw patiëntenrechten. Als patiënt heeft u o.m. het recht op informatie omtrent uw gezondheidstoestand en een geplande ingreep/behandeling (incl. de risico’s, alternatieve behandelingen, …). Indien u van oordeel bent dat de arts op dit vlak tekort heeft geschoten, kan u zich hiervoor wel degelijk richten tot de ombudsdienst.

Bestaat er een medisch tuchtcollege in België om een klacht in te dienen tegen een arts?

In ons land bestaan er geen “medische tuchtcolleges” zoals in Nederland. In België is er per ziekenhuis vooreerst een ombudsdienst, dewelke uw klacht zal behandelen. Bovendien kan u klacht neerleggen bij de Orde van Geneesheren, en meer bepaald bij de Provinciale Raad waaronder de arts zijn medische activiteit uitoefent. Voor het bekomen van een schadevergoeding dient u echter in vele gevallen naar de rechtbank te stappen.

Voor meer informatie kan u terecht op de volgende site: http://www.health.belgium.be/nl.

Kan ik alsnog verdere stappen ondernemen wanneer ik schade heb geleden door een operatie maar de kans heel klein is dat ik kan aantonen dat de betrokken arts een fout heeft gemaakt?

Dit kan. Bij wet van 31 maart 2010 is er een Fonds voor Medische Ongevallen opgericht, die in een nieuw recht op schadevergoeding voorziet in geval van een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid. Let wel, er zijn hieraan verschillende voorwaarden verbonden.

Meer informatie kan u vinden op de volgende site: http://www.fmo.fgov.be/nl/index.html.

Hoe is de aansprakelijkheid bij medische experimenten in België geregeld?

Het aansprakelijkheidssysteem wordt geregeld door artikel 29 van de Wet Experimenten van 7 mei 2004:

Art. 29. § 1. De opdrachtgever is, zelfs foutloos, aansprakelijk voor de schade die de deelnemer (of, in het geval van overlijden, zijn rechthebbenden) opliepen en die een rechtstreeks dan wel indirect verband met de (experimenten) vertoont; iedere contractuele bepaling tot beperking van deze aansprakelijkheid wordt nietig geacht.

Artikel 29 §1 bepaalt aldus een foutloze aansprakelijkheid in hoofde van de opdrachtgever, hetgeen inhoudt dat:

  • de patiënt zich bij het voordoen van schade ten gevolge van een experiment onmiddellijk tot de opdrachtgever kan wenden (lees: een centraal aanspreekpunt);
  • de patiënt enkel een bewijs moet leveren van het bestaan van schade ten gevolge van het experiment. Men dient aldus geen fout aan te tonen, wat in het gemeen recht normaliter wel vereist is.

Ontvang een gratis deskundig advies!

Ons team bestaat uit 7 advocaten. Meester Goetghebuer en Meester Leemans bouwden doorheen de jaren een rijke ervaring op binnen diverse dossiers betreffende medisch recht. Meester Leemans behaalde onder meer het Postgraduaat ‘Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek’ aan de Universiteit van Antwerpen.

Tijdens een eerste gratis gesprek bekijken we uw dossier en kunnen u een deskundige inschatting geven betreffende uw mogelijkheden. U beslist nadien of wij uw dossier verder mogen opvolgen.

Vul onderstaand formulier in en u wordt door één van onze advocaten gecontacteerd.